Agenda 2030 – Mål 1 Ingen fattigdom

I det här inlägget kommer jag att beskriva det första av de 17 så kallade SDG-målen (sustainable development goals) i Agenda 2030, FN:s mål för hållbar utveckling och som alla länder måste förhålla sig till. Målet handlar om att utrota fattigdom i alla dess former, för alla.
 
Begreppet fattigdom som avses här, har en bredare innebörd än vad man först tänker på. Förutom ekonomi, handlar målet även om brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet, och särskilt om kvinnors och flickors utsatthet.
 
Delmål för varje land att uppfylla:
 
 1. Senast 2030 avskaffa den extrema ekonomiska fattigdomen för alla människor, överallt. Här avses de som lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag.

 2. Senast 2030, minst halvera den fattigdom som de enskilda nationerna själva definierar. För alla medborgare, barn som vuxna.

 3. Införa nationella sociala trygghetssystemen och tillhörande åtgärdsprogram, inklusive ett grundskydd för alla. Och senast 2030 säkerställa att de omfattar en väsentlig andel av de fattiga och utsatta.

 4. Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor har lika rätt till ekonomiska resurser och samma möjlighet att äga och kontrollera olika former av egendom, som mark, arv och naturresurser. Samt ha lika tillgång till grundläggande tjänster, ny teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrofinansiering. Gäller alla människor, särskilt fattiga och utsatta.

 5. Senast 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och utsatta människorna, samt minska deras utsatthet och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och miljömässiga katastrofer.

 6. Säkra en betydande resursmobilisering i syfte att ge utvecklingsländer, i synnerhet de minst utvecklade, tillräckliga och förutsägbara medel för att kunna genomföra projekt och politik med avsikt att avskaffa all form av fattigdom.

 7. Upprätta sunda politiska ramverk på nationell, regional och internationell nivå, som stödjer de fattiga och tar hänsyn till jämställdhetsaspekter, samt främjar ökade investeringar med avsikt att avskaffa fattigdom.
 
Fakta:
 
Fattigdom har många dimensioner. Den orsakas av arbetslöshet, social utslagning, sjukdom och andra faktorer som hindrar människor från att vara produktiva och att kunna utnyttja sin fulla potential. Det är väl känt att fattigdom och växande klyftor i samhället är skadligt för den ekonomiska tillväxten och undergräver den sociala sammanhållningen, skapar  politiska och sociala spänningar, och ytterst driver fram instabilitet och konflikter. Fattigdom angår därför oss alla och måste bekämpas till varje pris.
 
Absolut fattigdom finns inte i Sverige idag, men vi har utmaningar i växande ekonomiska klyftor och ojämlikhet. Därför är mål 1 relevant även för Sverige.
 
 • 836 miljoner människor lever idag i extrem fattigdom.
 • Cirka en av fem personer i utvecklingsländer lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag, en överväldigande majorietet av dessa lever i Sydasien och i Afrika söder om Sahara.
 • En stor andel av de som lever i extrem fattigdom hittar man oftast i små, instabila och konfliktdrabbade områden.
 • 30 miljoner barn växer upp fattiga i världens rikaste länder.
 • Ett av fyra barn under fem år i världen är inte tillräckligt långa för deras ålder.
 • Varje dag under 2014, var 42 000 människor tvungna att lämna sina hem för att söka skydd på grund av konflikt.
 
Vad kan du och jag göra?
 • Stödja hjälporganisationer som arbetar med fattigdomsbekämpning.
 • Stödja politik som främjar fattigdomsbekämpning (och hela Agenda 2030).
 • Engagera oss i organisationer som främjar mänskliga rättigheter, jämställdhet och fattigdomsbekämpning.
 
Agenda 2030 – FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling för perioden 2016 – 2030.
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världen kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra.
 
 
 
 Källa: FN och regeringens hemsida.
Illustrationer: FN, Sustainable development goals
 
Läs mer:


Agenda 2030 / Agenda 2030, FN:s hållbarhetsmål, FN:s mål för hållbar utveckling, ingen fattigdom, mål #1, mål 1 / Permalink / 0
Till top