Agenda 2030 – Mål 2 Ingen hunger

I det här inlägget kommer jag att beskriva det andra av de 17 så kallade SDG-målen (sustainable development goals) i Agenda 2030, dvs. FN:s mål för hållbar utveckling som alla länder måste förhålla sig till. Det andra målet handlar om att avskaffa hunger, säkra livsmedelsförsörjningen och att förbättra kosthållningen. Samt att främja ett hållbart jordbruk.
 
Den gemensamma synen bakom målsättningen, är att noll hunger bidrar positivt till den ekonomiska utvecklingen, hälsan, utbildningsnivån, jämlikheten och den social utvecklingen. Hunger och näringsbrist bromsar all sådan utveckling och är en förlorad potential i mänsklighetens utveckling. Tillgång till mat är en mänsklig rättighet, som varje land har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Därför är det hög tid nu, enligt FN, att ompröva hur vi odlar, delar och konsumerar livsmedel. Om det görs på rätt sätt kan jordbruket, fisket och skogen generera tillräckligt med näringsrik mat åt alla, samt försörja de som arbetar med detta. Samtidigt som vi skyddar miljön. Det finns alltså inget motsatsförhållande mellan hållbara jordbruk och livsmedelsförsörjning.
 
 
Delmål för varje land att uppfylla:
 
 1. Att senast 2030 ha avskaffat hunger och att säkerställa att alla människor har tillgång till säker och näringsrik mat, året om.

 2. Att senast 2030 ha avskaffat alla former av undernäring. Dessutom, senast 2025 nå målen som handlar om att stävja tillväxthämning och undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose tonårsflickors, gravidas, ammande kvinnors och äldre personers näringsbehov.

 3. Senast 2030 ska jordbrukets produktivitet och inkomster för småskaliga livsmedelsproducenter ha fördubblats. Speciellt med fokus på producenter som är kvinnor, ursprungsbefolkning, familjejordbrukare, boskapsskötande nomader och fiskare.

 4. Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion som succesivt förbättrar mark- och jordkvaliteten samt upprätthåller ekosystemen. Samtidigt som hållbara jordbruksmetoder utvecklas ska  produktiviteten ökas och grödornas motståndskraft mot klimatförändringar och extrema väderleksförhållanden stärkas.

 5. Senast 2020 se till att den genetiska mångfalden av utsäde, odlade växter och tamdjur upprätthålls. Detta genom välordnade frö- och växtbanker på nationell, regional och internationell nivå. Därtill ska tillgängligheten av dessa främjas.

 6. Öka investeringar i infrastruktur på landsbygden, forskning och teknikutveckling, rådgivningstjänster för jordbrukare, samt i genbanker för växter och husdjur. Detta genom internationellt samarbete med fokus på utvecklingsländernas produktivitet.

 7. Korrigera och förhindra handelsbegränsningar och osund konkurrens på världsmarknaden för jordbruksprodukter. Samt parallellt avskaffa alla former av exportsubventioner och exportåtgärder med motsatt verkan, i enighet med Doharundan om ökad frihandel.

 8. Vidta åtgärder för att säkerställa fungerande livsmedelsmarknader och dess derivat. Tillgången till aktuell marknadsinformation ska säkerställas i syfte att begränsa stora svängningar i livsmedelspriser.
 
 
Fakta
(Källa FN Sustainable development Goals)
 
Just nu försämras statusen på våra odlingsbara jordar, sötvattnet, haven, skogar och den biologiska mångfalden i snabb takt på grund av det sätt som vi människor brukar dem på. Dessutom sätter klimatförändringarna extra press på alla naturtillgångar som vi är så beroende av för vår överlevnad. Det har gått så långt att människor inte längre kan livnära sig på t.ex. fiske eller jordbruk då förutsättningarna förändrats så drastiskt. Sedan 2008 beräknas dryga 25 miljoner människor tvingats flytta från sina hem på grund av klimatförändringarnas effekter. UNHCR beräknar att det år 2050 kommer att finnas mellan 250 miljoner och en miljard klimatflyktningar.
 
Sveriges utmaningar när det gäller mål 2 är befolkningens ökande övervikt och fetma. Och att säkerställa ett miljömässigt hållbart jordbruk och den biologiska mångfalden.
 
Om hunger:
 • I världen är en av nio personer undernärda (795 miljoner), varav 14,7 miljoner i USA och Europa.
 • Dålig kost orsakar nästan hälften av dödsfallen hos barn under fem år (3,1 miljoner).
 • Var fjärde barn i världen lider av hämmad tillväxt, i utvecklingsländer är samma siffra en av tre.
 • Två tredjedelar av alla hungrande människor återfinns i Asien.
 • 66 miljoner skolbarn går till skolan hungriga, varav hela 23 miljoner enbart i Afrika.
Om livsmedelssäkerhet:
 • Jordbruket tillhör den enskilt största arbetsgivaren i världen, cirka 40 procent av jordens befolkning livnär sig på jordbruket.
 • Det finns 500 miljoner små jordbruk runt om i världen som i utvecklingsländer försörjer 80 procent av det lokala livsmedelsbehovet.
 • Sedan början av 1900-talet har antalet olika grödor minskat med 75 procent vilket inneburit minskad biologisk mångfald, sämre näringstillförsel i maten, sämre försörjningsmöjligheter och icke hållbara jordbruksmetoder.
 • Om kvinnor hade samma tillgång till resurser som män, skulle antalet hungriga i världen minskas med upp till 150 miljoner.
 
Vad kan du och jag göra?
 • Köp mat från lokala jordbrukare med ekologiska och hållbara jordbruksmetoder.
 • Minska det egna matsvinnet.
 • Stöd politiker och företag som aktivt arbetar med frågorna.
 • Engagera oss i organisationer som främjar hållbar livsmedelsproduktion och mänskliga rättigheter.
 • Stöd hjälporganisationer som arbetar mot hunger.

 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra.
 
Källa: FN och regeringens hemsida.
Illustrationer: FN, Sustainable development goals
 
 
Läs mer:


Agenda 2030 / Agenda 2030, FN:s hållbarhetsmål, ingen hunger, livsmedelsförsörjning, mål 2, sdg målen / Permalink / 0
Till top