Agenda 2030 – Mål 6 Rent vatten och sanitet

Mål 6 i FN:s 17 mål för hållbar utveckling handlar om att säkerställa tillgång till rent vatten och en hållbar hantering av vatten och sanitet. För alla. Enligt överenskommelsen i Agenda 2030 är rent vatten grunden för allt levande på jorden och också en förutsättning för livsmedelsproduktion, industriell verksamhet och energiproduktion. Men tillgången på rent vatten hotas av vårt sätt att förorena vattnet och av klimatförändringarna. Brist på vatten medför att människor måste söka sig nya boplatser. Risken är därför hög att vattenbrist leder till både flyktingströmmar och konflikter.
 
Avsaknaden av sanitet och vattenrening skapar problem för miljontals människor. Särskilt utsatta är kvinnor och flickor där bristen på vatten och sanitet påverkar deras hälsa, säkerhet, utbildning, inkomstmöjligheter och familjerelationer. Kvinnor och flickor ansvarar ofta för familjens vattenförsörjning vilket leder till att de förlorar inkomstmöjligheter och att flickor missar skoldagar i jakten på vatten. Den personliga säkerheten är också svår då många kvinnor och flickor tvingas uppsöka avskilda platser för att utföra sina behov och hitta vatten.
 
Även i Sverige, som normalt sett har god tillgång på vatten, har vi fått uppleva problem med vattenbrist på senare år. Under sommaren 2016 blev situationen akut framför allt på Gotland, Öland, i sydöstra Sverige och Stockholms skärgård. Värst var det på Öland och Gotland där det saknas motsvarande ett helt års nederbörd. För att lösa vattenförsörjningen på Öland körde man lastbilar med dricksvatten från fastlandet och på Gotland planerar de bygga en avsaltningsanläggning. 
 
Delmål för mål 6
 • Senast 2030 säkerställa en allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.

 • Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus.

 • Att till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material. Därtill ska andelen obehandlat avloppsvatten halveras och man ska väsentligt öka återvinningen av färskvatten.

 • Till 2030 ska alla sektorer väsentligt effektivisera vattenanvändningen samt säkerställa en långsiktigt hållbar användning av färskvatten.

 • Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbeten.

 • Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen: i berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

 • Till 2030 utöka det internationella samarbetet och stödet för att öka kapaciteten av vatten- och sanitetslösningar i utvecklingsländer.

 • Stödja och stärka de lokala samhällenas arbete med att förbättra vatten- och sanitetshanteringen.

 

Vad kan du och jag göra?

 • Använda färskvatten med stor försiktighet och respekt
 • Att aldrig hälla ut kemikalier, mediciner och andra giftiga föreningar i avloppet
 • Använda hygienartiklar och rengöringsmedel som inte innehåller mikroplaster

 

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

Det finns tillräckligt med sötvatten på planeten, men på grund av dålig infrastruktur dör miljontals människor av sjukdomar som är förknippade med otillräcklig vattenförsörjning, sanitet och hygien. Rent och tillgängligt vatten för alla är därför viktigt för en hållbar utveckling.

 • 2,4 miljarder människor saknar tillgång till grundläggande sanitet, såsom toaletter eller latriner
 • Mer än 80 procent av allt avloppsvatten från mänsklig aktivitet släpps ut i sjöar, floder eller hav utan någon rening
 • Nästan 1.000 barn dör varje dag på grund av vatten- och sanitetsrelaterade diarrésjukdomar
 • Cirka 70 procent av all färskvattenanvändning används för bevattning
 • Översvämningar och andra vattenrelaterade katastrofer svarar för 70 procent av alla dödsfall kopplat till naturkatastrofer
 • Vattenkraft är idag den viktigaste källan för förnybar energi, och som 2011 stod för 16 procent av den totala elproduktionen i hela världen


Agenda 2030

 

Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra.

 

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 

 

 

 Agenda 2030 / Agenda 2030, mål 6 / Permalink / 0
Till top