Agenda 2030 – Mål 4 God utbildning för alla

Så var det dags för det fjärde målet av de 17 så kallade SDG-målen (sustainable development goals) i Agenda 2030. Det vill säga FN:s mål för hållbar utveckling som alla länder ska förhålla sig till. Det fjärde målet handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet för alla. Och att främja ett livslångt lärande.

Den gemensamma synen är att utbildning är en mänsklig rättighet. Forskning har visat utbildning av god kvalitet för alla, är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.  Och särskilt viktigt anser man att det är att få med flickor. Här vill man avskaffa alla könsbaserade skillnader i tillgången till utbildning. Det gäller även för personer med funktionsnedsättning. Generellt har utbildning en viktig roll få att nå många andra mål i Agenda 2030.

Ambitionen ska också vara att lärandet blir livslångt. Målet är att utbildningen ska hålla hög kvalitet och att det finns tillgång till kvalificerade lärare. Viktigt är också att all utbildning ska främja kunskap och värderingar som bidrar till hållbar utveckling.

Delmål för mål 4

 1. Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar genomgår en avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning. Av god kvalitet och med relevanta och ändamålsenliga kunskaper.

 2. Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet och som förbereder dem för att börja grundskolan.

 3. Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män har lika tillgång till yrkesutbildning av god kvalitet och till en överkomlig kostnad. Inklusive eftergymnasial och högskoleutbildning.

 4. Till 2030 väsentligen öka antalet ungdomar och vuxna med väsentliga färdigheter genom utbildning och yrkeserfarenhet.

 5. Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet. På alla nivåer och områden. Detta gäller även för utsatta personer med t.ex. funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn.

 6. Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna.

 7. Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. Bland annat genom utbildning inom hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

 8. Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

 9. Till 2020 väsentligen öka antalet stipendier i världen som kan sökas av personer från utvecklingsländer, för studier i utvecklade länder inom högre högskoleutbildningar.

 10. Till 2030 väsentligen öka tillgången på utbildade lärare, bland annat genom internationella samarbeten kring lärarutbildning i utvecklingsländerna.


Fakta:
(Källa FN Sustainable development Goals)

Genom att säkerställa en högkvalitativ utbildning för alla, skapar samhället goda möjligheter att förbättra välståndet i landet. Stora insatser har redan genomförts i många länder, speciellt för flickor och kvinnor. Stora framgångar har nåtts på grundskolenivå, men fortfarande behövs stora insatser på högre utbildningsnivåer.

Sverige har ett väl utbyggt utbildningssystem för alla. Problemet är att internationella mätningar visar en nedåtgående trend i kunskapsmässigt. Vi har också en hel del utmaningar i en jämställd och lika utbildning för alla.

 • Grundskoleutbildning har nått så många som 91 procent av väldens befolkning, men fortfarande står 57 miljoner barn utanför skolan.
 • 103 miljoner unga människor världen över saknar basala kunskaper, och av dem är mer än 60 procent kvinnor.
 • Mer än hälften av alla barn som står utanför skolan lever i länder söder om Sahara i Afrika.
 • Mer än hälften av alla barn som står utanför skolan lever i områden med konflikt.

 

 Vad kan du och jag göra?

 • Föräldrarskap och mentorskap
 • Engagera dig i organisationer som främjar barns skolgång
 • Stöd hjälporganisationer som arbetar med barns och ungdomars skolgång

 

Agenda 2030

 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra.
 
Källa: FN och regeringens hemsida.
Illustrationer: FN, Sustainable development goals
 
Läs mer:

 Agenda 2030 / Agenda 2030, FN:s mål för hållbar utveckling, god utbildning för alla, mål 4, sdg målen / Permalink / 0
Till top