Agenda 2030 – Mål 5 Jämställdhet

 
Det femte målet i FN:s 17 mål för hållbar utveckling handlar om att uppnå jämställdhet, och att alla kvinnor och flickor har makt att bestämma över sina liv. Enligt Agenda 2030 är jämställdhet en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling i världen. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste upphöra. Och jämställdhet kan bara uppnås då  kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.
 
Mål 5 avser också alla former av våld mot kvinnor och flickor och att det utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Sociala normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor måste därför förändras. Den ojämna arbetsfördelningen mellan könen av obetalt hushållsarbete utgör ett stort hinder för kvinnors och flickors möjlighet att utbilda sig och att delta på arbetsmarknaden och i samhället på samma villkor som pojkar och män.

Delmål för mål 5

 1. Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor.

 2. Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

 3. Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

 4. Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd. Samt främja delat ansvar inom hushållet och familjen.

 5. Säkerställa att kvinnor har lika möjligheter att fullt ut delta och utöva ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

 6. Säkerställa tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen.
 7. Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark, samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning.

 8. Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

 9. Anta och stärka politik och lagstiftning som främjar jämställdhet och ökar kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.

 

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

Ett samhälles välstånd ökar då kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar. Att tillvarata kvinnors förmågor och initiativkraft är en viktig drivkraft för utvecklingen. Fattigdomen minskar och ekonomisk produktivitet och tillväxt ökar när kvinnor deltar i ekonomin och på arbetsmarknaden.

Sverige uppfyller några av delmålen i mål 5, men har en hel del utmaningar i att uppnå jämställdhet och kvinnors  egenmakt.

 • Omkring två tredjedelar av länderna i utvecklingsregioner har uppnått jämlikhet mellan könen i grundskolan
 • I södra Asien, var endast 74 flickor inskrivna i grundskolan för varje 100 pojkar i 1990. År 2012, var inskrivningsförhållandena desamma för flickor som för pojkar.
 • I Afrika söder om Sahara och i västra Asien, stöter flickor fortfarande på hinder för att gå i både grundskolan och gymnasiet.

Vad kan du och jag göra?

 • Främja jämställdheten i din omgivning, både på jobbet och hemma
 • Uppfostra dina bar i jämställdhetens tecken
 • Stödja organisationer som stödjer flickor skolgång
 • Stödja organisationer som arbetar för avskaffande av våld mot kvinnor

 
Agenda 2030

 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra.
 
Källa: FN och regeringens hemsida.
Illustrationer: FN, Sustainable development goals
 
Läs mer:
 


Agenda 2030 / Agenda 2030, FN:s mål för hållbar utveckling, mål 5 / Permalink / 0
Till top