Agenda 2030 – Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Nu har vi kommit till det tredje målet av de 17 så kallade SDG-målen (sustainable development goals) i Agenda 2030. Det vill säga FN:s mål för hållbar utveckling som alla länder ska förhålla sig till. Det tredje målet handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
 
Den gemensamma synen är att god hälsa är nyckeln till att människor kan nå sin fulla potential och därmed att kunna bidra positivt till samhällets utveckling. Ett samhälles satsningar på hälsa är en investering i samhället i stort. Det är mänskliga rättigheter att ha tillgång till hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel.
 
Den globala trenden är att människor lever allt längre, men trots detta saknas inte utmaningar gällande hälsa och välbefinnande. Vi blir fler och fler äldre som ska försörjas med pensionssystemen och tas hand om i hälsovården. Mödra- och barndödligheten är fortfarande hög i många länder. Den tilltagande globaliseringen innebär även en ökad risk för spridning av olika typer av pandemier. Och spridningen av föroreningar leder till ökade sjukdoms- och dödsfall. Antibiotikaresistensen är ytterligare ett påtagligt hot som vi måste lära oss att hantera.
 
Delmål som varje land ska uppfylla:
 1. Senast 2030 ska mödradödligheten minska i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar.

 2. Senast 2030 ska länder säkerställa att inga barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla ska sträva efter att minska spädbarnadödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande födda och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 dödsfall per 1 000 levande födda.

 3. Senast 2030 ska sjukdomar som aids, tuberkulos, malaria och eftersatta tropiska sjukdomar ha utrotats,  samt att sjukdomar som hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar ska bekämpas.

 4. Senast 2030 ska antalet människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar minskas med en tredjedel genom förebyggande insatser och behandling. Psykisk hälsa och välbefinnande ska främjas.

 5. Stärka insatser som förebygger och behandlar drogmissbruk, som narkotika och alkohol.

 6. Till år 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen.

 7. Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård. Det inkluderar familjeplanering, information och utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier.

 8. Säkerställa allmän hälso- och sjukvård för alla. Det handlar om tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga läkemedel och vaccin.

 9. Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar av luft, vatten och mark.

 10. Verka för genomförandet av Världshälsoorganisationens överenskommelse om tobakskontroll i alla länder.

 11. Stödja forskning och utveckling av vaccin och läkemedel, främst med fokus på sjukdomar som drabbar utvecklingsländer. Samt sörja för tillgång till kostnadsmässigt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin, i enlighet med Doha-deklarationen.

 12. Stärka finansieringen av hälso- och sjukvård, liksom insatserna för att rekrytera, utveckla, utbilda och behålla hälso- och sjukvårdspersonal i utvecklingsländerna, särskilt i de minst utvecklade länderna.

 13. Stärka alla länders kapacitet minska risker av nationella och globala hälsorisker samt hnateringen av dessa.

Fakta
(Källa FN Sustainable development Goals)

Utvecklingen går åt rätt håll. Milleniumprogrammet som FN drev fram till och med 2015 har givit resultat. Programmet bestod i åtta mätbara mål som handlade om att förbättra livet för världens fattiga. Det innebär att fler människor kan att äta sig mätta, få gå i skolan och ha tillgång till rent vatten. Agenda 2030 med de nya 17 målen tar över efter Milleniummålen och avser att ytterligare driva på utvecklingen i en hållbar riktning, nu med ett ännu bredare perspektiv.

Sverige uppnår de flesta delmålen i mål 3, men har ändå utmaningar som måste beaktas. T.ex. åtgärder för att minska skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika grupper i samhället. Men också att förbättra tillgången till sjukvård för alla. Ohälsosamma matvanor och livsstil är vår tids största orsak till ohälsa.

Några globala fakta:
 • Färre barn dör före sin femårsdag jämfört med 1990. Men fortfarande dör cirka sex miljoner barn före sin femårsdag.
 • Barn till utbildade mödrar har större chans att överleva än barn till mödrar utan utbildning.
 • Unga flickor och kvinnors rätt till privatliv och till sin egen kropp är fortfarande låg, samt att deras sexuella debut varit påtvingad.
 • Mödradödligheten har minskat till hälften sedan 1990.
 • Antalet tonårsmödrar minskar, men minskningstakten avtar.
 • I slutet av 2013 fanns det uppskattningsvis 35 miljoner personer som levde med HIV-smitta. Antalet människor som smittas per år minskar.
 • HIV är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor i fertil ålder i världen
 • AIDS är den ledande dödsorsaken bland ungdomar i Afrika och den näst vanligaste dödsorsaken bland ungdomar globalt
 • Mässlingvaccinet har gjort att mer än 15 miljoner dödsfall undvikits.
 • Antalet dödsfall i malaria och tuberkulos minskar .

 

Vad kan du och jag göra?
 
 • Ställa om till en hållbar livsstil
 • Stöd politiker och företag som aktivt arbetar med frågorna.
 • Engagera dig i organisationer som främjar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, hälsa och välbefinnande.
 • Stöd hjälporganisationer som arbetar med hälsovård och sjukdomsbekämpning.

 

Agenda 2030

Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra.
 
Källa: FN och regeringens hemsida.
Illustrationer: FN, Sustainable development goals
 
Läs mer:
 


Agenda 2030 / Agenda 2030, FN:s mål för hållbar utveckling, hälsa och välbefinnande, mål 3, sdg målen / Permalink / 0
Till top