Agenda 2030 – Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem. Det gäller att hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, stoppa markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
 

En förutsättning för att vi människor ska kunna försörja oss med mat, rent vatten och ren luft är att vi säkrerställer en långsiktigt hållbar användning av naturens resurser och ekosystemtjänster. Biologisk mångfald är avgörande för allt liv på jorden och vår välfärd. Den bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen och därmed naturens förmåga att leverera mat, vatten, och förnyelsebara råmaterial.


Vårt behov av livsmedel, vatten, energi, mineraler etc. måste produceras utan att undergräva den biologisk mångfalden. Vi måste nyttja naturens ekosystemtjänster på ett hållbart sätt och minska utsläppen av växthusgaser, två viktiga utmaningar. Här har användningen av skogen en viktig roll och en minskning av avskogningen bidrar positivt till vårt klimat och till vår försörjning.

Svensk miljölagstiftning omfattar helehten i mål 15. Sveriges utmaning ligger i att nå målen i generationsmålen, miljö-, sysselsättnings- och klimatmålet.

 

Delmål för mål 15

 • Till 2020 använda ekosystemen på land och i sötvatten på ett hållbart sätt. Det handlar också om att bevara och återställa ekosystemen och ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden.
 • Till 2020 främja ett hållbart brukande av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.
 • Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord. Det inkluderar även mark som drabbats av ökenspridning, torka och översvämningar. Målet är att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark.
 • Senast 2030 säkerställa att bergsekosystem och dess biologiska mångfald bevaras. Samt öka deras förmåga att producera ekosystemtjänster.
 • Vidta omedelbara åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och stoppa utrotning av hotade arter.
 • Främja en rimlig och rättvis fördelning av den nytta som naturens ekosystemtjänster erbjuder.
 • Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt och handel med skyddade djur- och växtarter. Åtgärderna ska inrikta sig på både utbudet av och efterfrågan på olagliga produkter från vilda djur och växter.
 • Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främmande arter och åtgärder för att avsevärt minska deras påverkan på land- och vattenekosystem.
 • Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationella och lokala målsättningar, strategier och planeringsprocesser.
 • Mobilisera finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen.
 • Mobilisera resurser för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna incitament att utveckla ett sådant bruk.
 • Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter. Detta genom att öka möjligheterna till en hållbar försörjning i de lokala samhällena.

 

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

 • Skogar är hem för mer än 80 procent av alla djur, växter och insekter
 • Ca 1,6 miljarder människor är beroende av skogar för sin försörjning. 
 • Ca 2,6 miljarder människor är beroende av jordbruket för sin försörjning. 52 procent av marken som används för jordbruk har påverkats måttligt eller allvarligt av markförstöring.
 • Över 80 procent av den mänskliga kosten tillhandahålls av växter. Tre spannmålsgrödor, ris, majs och vete, utgör 60 procent av energiintaget.
 • Mikroorganismer och ryggradslösa djur är nyckeln till våra ekosystemtjänster, men kunskapen om dem och deras bidrag är fortfarande dåligt kända och sällan erkända.
 • Naturresurser och ekosystemtjänster påverkas  negativt av klimatförändringar.
 • Det är oftast människor som lever i fattigdom, särskilt flickor och kvinnor, som är de mest sårbara för utarmningen av ekosystemtjänster som tillgång på rent dricksvatten  och jordbruket.
     

Vad kan du och jag göra?
 • Köp ekologisk mat
 • Köp fisk som är miljömärkt och ej utrotningshotat. Följ WWF:s fiskguide.
 • Köp KRAV-märkt kött från naturbetande djur.
 • Minska användningen av kemikalier och plaster.
 • Minska dina utsläpp av fossil koldioxid.
 
Agenda 2030
 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 

 Agenda 2030 / Agenda 2030, biologisk mångfald, ekosystem, mål 15 / Permalink / 0
Till top