Agenda 2030 – Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17 handlar om att stärka genomförandet av de globala hållbarhetsmålen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Omfattningen och ambitionen i den nya agendan kräver ett extra ordinärt samarbete på global basis. Det kommer att behövas ett stort engagemang av alla länder för att klara genomförandet av agendan. Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer måste alla samverka för att nå målen i 2030-agendan.

Genomförandet av agendan kräver ekonomiska resurser samt kapacitetsuppbyggnad och överföring av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på förmånliga villkor. Offentliga finanser, både inhemska och internationella, samt andra finansieringskällor kommer att ha en avgörande betydelse för resultatet.

Att mobilisera de medel som krävs för att genomföra 2030-agendan bygger på en anda av global solidaritet och fokuserar särskilt på behoven hos de fattigaste och mest sårbara människorna och med deltagande av alla länder, alla berörda parter och alla människor.

Sveriges utmaningar ligger i att konsekvent och konkret klara av att förverkliga en politik som gör att vi uppnår målen i Agenda 2030.

 

Delmål för mål 17

Finansiering

 • Stärka den inhemska förmågan att ta in skatter och andra intäkter. Samt genom internationellt stöd till utvecklingsländerna att göra detsamma.
 • De utvecklade länderna ska fullt ut fullfölja sina åtaganden av offentligt utvecklingsbistånd, där målet är att ge 0,7 procent av BNI till utvecklingsländer och 0,15–0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna. De utvecklade länderna uppmanas att utöka målet till att ge minst 0,20 procent.
 • Mobilisera ytterligare finansiella resurser till utvecklingsländerna från många olika källor.
 • Bistå utvecklingsländerna att uppnå en långsiktigt hållbar skuldsättning.
 • Anta och genomföra investeringsfrämjande regleringar för de minst utvecklade länderna.

Teknologi

 • Stärka nord–syd-samarbetet, syd–syd-samarbetet och det regionala och internationella trepartssamarbetet kring vetenskap, teknik och innovation.
 • Främja utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna med gynnsamma villkor.
 • Senast 2017 fullt ut operationaliserat teknikbanken och mekanismen för kapacitetsuppbyggnad inom vetenskap, teknik och innovation för de minst utvecklade länderna. I synnerhet informations- och kommunikationsteknik.

Kapacitetsuppbyggnad

 • Öka det internationella stödet till utvecklingsländerna att klara genomförandet av nationella planer för att kunna genomföra de 17 målen för hållbar utveckling.

Handel

 • Främja ett universellt, regelbaserat, öppet, icke-diskriminerande och rättvist multilateralt handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen.
 • Avsevärt öka utvecklingsländernas export, i syfte att fördubbla de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten till 2020.
 • Se till att alla de minst utvecklade länderna bereds varaktigt tull- och kvotfritt marknadstillträde, i överensstämmelse med Världshandelsorganisationens beslut.

Systemfrågor

Politisk och institutionell samstämmighet

 • Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen, bland annat genom politisk samordning och samstämmig politik.
 • Föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling.
 • Respektera varje lands politiska handlingsutrymme och ledarskap att fastställa och genomföra politik för fattigdomsutrotning och hållbar utveckling.

Partnerskap mellan flera parter

 • Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser.
 • Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentliga-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället för att främja en hållbar utveckling.

Data, övervakning och ansvarsskyldighet

 • Till 2020 öka stödet till utvecklingsländerna för att öka tillgången på aktuella och tillförlitlig information, uppdelat efter inkomst, kön, ålder, ras, etnicitet, migrationsstatus, funktionsnedsättning, geografisk plats och andra nationellt relevanta aspekter.
 • Till 2030 vidareutveckla befintliga initiativ för att mäta framsteg som görs mot hållbar utveckling, och som kompletterar BNP. Samt stödja uppbyggnad av statistisk kapacitet i utvecklingsländerna.

 

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

 • Officiellt utvecklingsbistånd uppgick till 135,2 miljarder dollar 2014, den högsta nivån som någonsin registrerats.
 • 79 procent av importen från utvecklingsländer till industriländer är tullfritt.
 • Antalet internetanvändare i Afrika har nästan fördubblats de senaste fyra åren.
 • 30 procent av världens ungdomar är digitala infödingar, aktiva online i minst fem år.
 • Men mer fyra miljarder människor använder inte Internet, och 90 procent av dem kommer från utvecklingsländerna

   

Vad kan du och jag göra?
 • Stödja en hållbar utveckling i samhället i sin profession, privat, som förälder och som vän
 • Att som privatperson ställa om sin livsstil att bli långsiktigt hållbar enligt FN:s 17 mål
 
Agenda 2030
 
 
 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 

 

 Agenda 2030 / Agenda 2030, globalt partnerskap, mål 17 / Permalink / 0
Till top