Agenda 2030 – Mål 7 Hållbar energi för alla

Mål 7 i FN:s 17 mål för hållbar utveckling handlar om att säkerställa tillgången till tillförlitlig och hållbar energi till en rimlig kostnad. För alla.  Enligt överenskommelsen i Agenda 2030 är hållbar energi grunden för att kunna möta de utmaningar som världen står inför med klimatförändringar, livsmedelsförsörjning, jobb, fattigdom, rent vatten, hälsa och ekonomiske tillväxt.
 
Andelen energi som baserar på fossila bränslen i världen är ca 80 procent och detta är en av de viktigaste orsakerna till klimatförändringarna. Världen måste komma ifrån fossila bränslen och påskynda omställningen till ett mer hållbart energisystem. Klimatavtalet ska bidra till att säkerställa att vi når målet.
 
Idag saknar en stor del av jordens befolkning tillgång till el. Många har endast tillgång till träkol för uppvärmning och matlagning, vilket dessutom utgör en stor hälsorisk, främst för kvinnor. Att säkerställa att alla får tillgång till el är därför en viktig del i fattigdomsbekämpningen.

Tillgången till energi i Sverige är i stort sett inget problem. Vår stora utmaning ligger i transportsektorn där de stora utsläppen av fossil koldioxid sker. Liksom i de produkter som är producerade i andra länder med mer fossilbaserad energi.
 

Delmål för mål 7

 • Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till tillförlitliga och moderna energitjänster till ett överkomligt pris.

 • Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi, globalt sett.

 • Till 2030 fördubbla energieffektiviteten.

 • Till 2030 stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång till forskning och teknik inom ren energi. Det inkluderar förnybar energi, energieffektivitet, samt att främja investeringar i infrastruktur och ren energiproduktion.

 • Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att kunna leverera moderna och hållbara energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.


Vad kan du och jag göra?

 • Byt till grön el och grön värme
 • Energieffektivisera i hemmet: LED-lampor, isolera huset, täta fönster, köp energieffektiva vitvaror osv. Snåla så mycket det går på energianvändningen.


Fakta
(Källa FN Sustainable development Goals)

 • En av fem människor saknar tillgång till el.
 • 3 miljarder människor är beroende av ved, kol, träkol eller animaliskt avfall för matlagning och uppvärmning.
 • Fossil energi är den enskilt största orsaken till klimatförändringarna. Cirka 60 procent av utsläppen kan härröras till de fossila bränslena.
 • Att reducera andelen fossil energi är den största enskilda nyckeln till att nå klimatmålet.


Agenda 2030

 

Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra.

 

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 


Agenda 2030 / Agenda 2030, Hållbar energi för alla, Mål 7 / Permalink / 0
Till top