Agenda 2030 – Mål 13 Bekämpa klimatförändringen

Mål 13 i FN:s mål för hållbar utveckling, handlar om att omedelbart bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser.
 
Klimatförändringen är en av vår tids största utmaning, orsakad av oss människor. Till stor del beroende på utsläpp av växthusgaser som kommer från förbränning av fossil energi, dvs kol, olja och naturgas. Ju högre halt av koldioxid vi har i luften, desto varmare bli klimatet. Det leder till en global uppvärmning vilket kommer att få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Målet är att hålla temperaturökningen under 2 grader Celcius, och att sträva mot 1,5 grader. Klimatpåverkan måste begränsas till varje pris för att skapa förutsättningarna för att ha en chans att nå de 17 globala hållbarhetsmålen.
 
Sverige står helt och fast bakom Parisavtalet. Vår största utmaning är att bidra både inom och utom Sveriges gränser till minskade utsläpp av växthusgaser. Vi har också en utmaning i att anpassa oss efter klimatförändringarna.
 
 
Delmål för mål 13:
 • Anpassa samhället så att klimatrelaterade naturkatastrofer inte får en förödande effekt.

 • Integrera åtgärder för klimatet i politik, strategier och planering på nationell nivå.

 • Förbättra medvetenheten och kunskapen i samhället för hur man begränsar klimatförändringarna och hur man anpassar sig efter det förändrade klimatet.

 • Att de utvecklade länderna ska fullfölja det åtagande att gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar årligen från år 2020 för att tillgodose utvecklingsländernas behov klimatanpassning.

 • Stödja de minst utvecklade länderna till att effektivt arbeta med klimatrelaterad planering och förvaltning, med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade samhällen.

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

 • Från 1880 till 2012 ökade den globala medeltemperaturen med 0,85 ° C. För varje grad som medeltemperaturen ökar sänks avkastningen av odlade grödor. Majs, vete och andra viktiga grödor har redan idag visat på betydande avkastningsminskningar på grund av ett varmare klimat.
 • Haven har värmts upp, mängden snö och is har minskat och havsnivån har stigit. Från 1901 till 2010 steg den globala genomsnittliga havsnivån med 19 cm. 
 • Sannolikt kommer ökningen av den globala temperaturen att överstiga 1,5 – 2 ° C.  i slutet av århundradet.
 • De flesta effekterna av klimatförändringen kommer att bestå i många århundraden även om utsläppen är stoppas.
 • Det är fortfarande möjligt att hejda klimatförändringarna med tekniska åtgärder och förändringar i beteende.

Vad kan du och jag göra?
 • Köp varor och tjänster som är klimatsmart producerade. Köp närproducerat.
 • Stöd politiker som verkar för en klimatsmart konsumtion och produktion.
 • Köp grön el, grön värme, ekologisk och närproducerad mat.
 • Flyga mindre, res kollektivt, cykla och gå. Ska du byta bil? Köp en elbil eller gå med i en elbilspool.
 
Agenda 2030
 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 

 


Agenda 2030 / Agenda 2030, Bekämpa klimatförändringen, Mål 13 / Permalink / 0
Till top