Agenda 2030 – Mål 14 Hav och marina resurser

Mål 14 handlar om att bevara och nyttja haven på ett hållbart sätt så att havens fruktbarhet bevaras för framtida generationer. Målet är att uppnå friska och produktiva hav.
 
Trycket är hårt på haven, det handlar om föroreningar, avfall, mikroplaster, utfiskning, försurning och exploatering av naturresurser. Haven spelar en nyckelroll för människors försörjning av mat. Men många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och hotas av utrotning. Därför krävs kraftfulla åtgärder som främjar återuppbyggnaden av hotade bestånd. Skydd och restaurering av kust och havsområden är också viktiga åtgärder som krävs för att bevara den biologiska mångfalden men även i kampen mot klimatförändringar.

Sverige står inför en rad utmaningar för att klara målen i mål 14. Bland annat övergödning och spridning av kemiska ämnen.
 
Delmål för mål 14
 • Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i haven, marint skräp, mikroplaster, utsläpp och tillförsel av näringsämnen.

 • Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem.

 • Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser.

 • Senast 2020 införa en effektiv fångstreglering och stoppa överfiske, olagligt, orapporterat och oreglerat fiske samt destruktiva fiskemetoder.  Målet är också att återställa fiskbestånden så snabbt som möjligt, åtminstone till de nivåer som kan producera maximalt hållbart uttag.

 • Senast 2020 skydda minst 10 procent av kust- och havsområdena, i överensstämmelse med nationell och internationell rätt.

 • Senast 2020 förbjuda vissa former av fiskesubventioner som bidrar till överkapacitet och överfiske. Avskaffa subventioner som bidrar till olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och avstå från att införa nya sådana subventioner. Hänsyn ska tas till utvecklingsländernas situation.

 • Till 2030 öka den ekonomiska nyttan för de minst utvecklade länderna av ett hållbart nyttjande av marina resurser. Bland annat genom en hållbar förvaltning av fiske, vattenbruk och turism.

 • Öka den vetenskapliga kunskapsbasen och överföra havsteknik till utvecklingsländerna, i syfte att skapa friskare hav och öka den marina biologiska mångfalden.

 • Säkerställa tillträde för småskaliga icke-industriella fiskare till marina resurser och marknader.

 • Stärka bevarandet och hållbart nyttjande av haven genom att genomföra internationell rätt, såsom den kommer till uttryck i Förenta Nationernas havsrättskonvention (UNCLOS).

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

 • Så mycket som 40 procent av världshaven påverkas negativt av mänskliga aktiviteter som föroreningar, utarmat fiske och förlust av kustområden
 • Över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för deras försörjning.
 • Globalt uppskattas marknadsvärdet för marina resurser till 3 biljoner dollar per år eller cirka 5 procent av den globala BNP.
 • Stöd till fiske bidrar till att snabbt minska antalet fiskarter och förhindrar insatser för att rädda bestånden.
Vad kan du och jag göra?
 • Köp fisk som är miljömärktt och ej utrotningshotat. Följ WWF:s fiskguide.
 • Minska dina utsläpp av fossil koldioxid.
 • Använd mindre plast, speciellt i kläder som ger upphov till mikroplaster i haven.
 • Använd så lite kemikalier, hygienartiklar och rengöringsmedel som möjligt och köp enbart miljömärkta sådana.
 
Agenda 2030
 
 
 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 

 

 

 Agenda 2030 / Agenda 2030, hav, marina resurser, mål 14 / Permalink / 0
Till top