Agenda 2030 – Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, starka institutioner

Mål 16 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, där alla har tillgång till rättvisa och effektiva samhällsinstitutioner.
 

Fredliga samhällen med frihet från våld, utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i ett sammanhang präglat av våld, konflikt eller hot om våld.  Alla länder behöver därför en väl fungerande statsförvaltning med ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens principer. De utgör grunden för en god samhällsstyrning och korruptionsbekämpning.

Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa. Alla människor ska också ha möjlighet att utöva inflytande på beslutsfattandet i samhället.

Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot utvecklingen både på individuell nivå och på samhällsnivå. Våld raserar den sociala tilliten i samhället som är grunden för ett samhälles ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. Samhällen fria från alla typer av våld är också en förutsättning för att människor ska kunna fatta fria beslut, och för samhällets utveckling och styrning. Att minska och förebygga våld är en viktig utmaning för 2030-agendan.

Sverige är ett fredligt samhälle och uppfyller många av delmålen. Våra utmaningar ligger i att bekämpa våld, våldsbevakande extremism och att skapa ett inkluderande och demokratiskt samhälle.

Delmål för mål 16
 • Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld i alla samhällen.
 • Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.
 • Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.
 • Till 2030 avsevärt minska de olagliga flödena av kapital och vapen, öka möjligheterna att återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.
 • Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.
 • Bygga upp effektiva och transparenta institutioner.
 • Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.
 • Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning.
 • Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering.
 • Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.
 • Stärka nationella institutioner, där det behövs, bland annat genom internationellt samarbete. Målet är att bygga upp kapacitet på alla nivåer, för att förebygga våld, bekämpa terrorism och brottslighet.
 • Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.

 

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

 • De institutioner som är mest drabbade av korruption är domstolar och polisen.
 • Korruption, mutor, stöld och skatteflykt kostar ungefär 1,26 miljarder dollar för utvecklingsländer per år.
 • I konfliktdrabbade länder var andelen barn som går ut grundskolan endast 50 procent 2011.
   
Vad kan du och jag göra?
 • Stödja en demokratisk och hållbar utveckling i samhället
 • Motverka all typ av våld, korruption och terrorism i samhället.
 • Lära våra barn om demokrati och hållbar utveckling innebär för samhället.
 • Lära våra barn vad våld, korruption och terrorism innebär i ett samhälle.
 
Agenda 2030
 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 
 


Agenda 2030 / Agenda 2030, Mål 16, fredliga, inkluderande samhällen / Permalink / 0
Till top