Agenda 2030 – Mål 10 Minskad ojämlikhet

Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Det handlar om att fördela tillgångar i samhället och möjlighet för alla att påverka samhällsutvecklingen. Den ekonomiska utvecklingen i många länder är positiv och många fattiga har fått det bättre. Men klyftorna ökar i samhället och utgör ett hot mot fortsatt ekonomisk tillväxt.
 
Ansvaret för att fördela resurser ligger på staterna och att främja jämlikhet i samhället. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter, oberoende av till exempel kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst. En långsiktigt hållbar och inkluderande industriell utveckling är den främsta källan till ekonomisk tillväxt och välfärd för alla. För det krävs investeringar i infrastruktur. Det handlar om att bygga demokratiska samhällen med rättvis tillgång till välfärd, utbildning, sjukvård och möjlighet att påverka.
 
Den disponibla inkomsten i Sverige har ökat de senaste åren. Trots detta har klyftorna mellan olika grupper och olika delar av lander växt. Utmaningen ligger i att minska dessa ojämlikheter.
 
 
Delmål för mål 10:
 
 1. Till 2030 utveckla en inkomsttillväxt som är högre än det nationella genomsnittet för de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst.

 2. Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

 3. Säkerställa lika möjligheter för alla och minska förekomsten av diskriminerande lagstiftning, politik och praxis samt främja lagstiftning och politik som driver utvecklingen i en mer jämlik riktning.

 4. Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och socialskyddspolitik, för att successivt uppnå ökad jämlikhet.

 5. Förbättra regleringen och övervakningen av globala finansmarknader och finansinstitut, samt stärka genomförandet av sådana regleringar.

 6. Stärka utvecklingsländernas representation och påverkan på beslutsfattandet i internationella ekonomiska och finansiella institutioner.

 7. Underlätta för en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration av personer. Genom en väl planerad och fungerande migrationspolitik.

 8. Genomföra principen om särskild och differentierad behandling för utvecklingsländerna, i enlighet med Världshandelsorganisationens avtal. I synnerhet för de minst utvecklade länderna.

 9. Uppmuntra offentligt utvecklingsbistånd och finansiella flöden, till de stater där behovet är som störst.

 10. Senast 2030 minska transaktionskostnaderna för migranters remitteringar till mindre än 3 procent samt avskaffa remitteringskorridorer där kostnaderna överstiger 5 procent.

Vad kan du och jag göra?
 • Stödja en demokratisk och jämlik utveckling i samhället, på alla nivåer.

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)
 • I genomsnitt ökade inkomstklyftan med 11 procent mellan 1990 och 2010
 • Det finns bevis för att ojämlikhet skadar tillväxt, skapar politisk instabilitet och ökad fattigdom, samt skapar sämre självkänsla hos folket
 • Det finns ingen motsats i minskade inkomstklyftor och tillväxt. Flera länder har kunnat visa på motsatsen
 • I en global undersökning som genomfördes av FN:s utvecklingsprogram erkände politiska beslutsfattare från hela världen att ojämlikheten i sina länder är generellt hög och ett potentiellt hot mot den långsiktiga sociala och ekonomiska utvecklingen

Agenda 2030
 
 
 

Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra.

 

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 

 

 
 


Agenda 2030 / Agenda 2030, Minskad ojämlikhet, Mål 10 / Permalink / 0
Till top