Agenda 2030 – Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Mål 11 handlar om att städer och samhällen ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, parker och torg, transporter, återvinning och säker kemikaliehantering. Detta med särskild fokus på behoven hos människor i utsatta situationer; kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer. Det här kräver starka institutioner och nya tekniska lösningar.
 
Över hälften av världens befolkning bor i städer och tätorter. År 2050 väntas den andelen ha stigit till 70 procent. Snabbt växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men också problem som ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Möjligheten att skaffa jobb och bostad är ett växande problem runt om i världen och leder ofta till att slumområden växer upp där brist vatten, energi och sanitet är vanligt.
 
Hållbar stadsutveckling kräver också samarbete på nationell, regional, kommunal och lokal nivå. Samt en dialog med medborgare och näringsliv. Mål 11 trycker också på vikten av att uvecklingen ska ta hänsyn till kvinnors och flickors behov av infrastruktur och sanitet. Och att hänsyn tas till personer med funktionsnedsättning, barn, samt äldre människors behov.
 
I Sverige bor 85 procent av befolkningen i städer med väl fungerande infrastruktur. Sveriges utmaningar ligger i skapa trygghet och bostäder, samt att bygga ut kollektivtrafiken.
 
Delmål för mål 11
 • Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång bostäder och grundläggande tjänster, samt att man rustar upp slumområden.

 • Senast 2030 tillhandahålla hållbara transportsystem för alla. Här ingår att förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken.

 • Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för en hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

 • Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

 • Till 2030 väsentligt minska antalet offer som drabbas av olika typer av katastrofer. Även att minska på de direkta ekonomiska förlusterna till följd av sådana katastrofer. Särskilt fokus bör ligga på att skydda fattiga människor i utsatta situationer.

 • Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan, luftkvalitet och avfall.

 • Senast 2030 tillhandahålla grönområden och offentliga platser.

 • Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.

 • Till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som har starka instutitioner och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna. Samt en samlad katastrofriskhantering på alla nivåer.

 • Stödja de minst utvecklade länderna, genom finansiellt och tekniskt bistånd, att bygga hållbara och motståndskraftiga byggnader av lokala material.
 
Vad kan du och jag göra?
 • Stödja en demokratisk och hållbar utveckling i samhället, på alla nivåer.
 • Stödja politiker som verkar för en sådan utveckling.
 • Köpa grön el, grön värme, gröna transporter, köpa ekologisk och närproducerad mat, avfallsåtervinna,  samt att allmänt minska på konsumtionen.

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)
 
 • Cirka 50 procent av alla människor bor i städer idag, 2030 kommer den siffran att vara 60 procent
 • 95 procent av stadsutbyggnaden kommer att äga rum i utvecklingsländerna
 • 828 miljoner människor bor i slumområdena idag och antalet fortsätter att stiga
 • Världens städer upptar bara 3 procent av jordens mark, men står för 60-80 procent av energiförbrukningen och 75 procent av koldioxidutsläppen
 
Agenda 2030
 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 

 

 


Agenda 2030 / Agenda 2030, Mål 11, hållbara städer / Permalink / 0
Till top