Agenda 2030 – Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 handlar om att främja hållbara konsumtion och produktion. En sådan omställning är nödvändig om vi ska klara att minska den negativa påverkan vi människor har på klimatet, miljön och människors och djurs hälsa. En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till de planetära gränserna och de ekosystemtjänster som är nödvändiga för vår försörjning.  
 
Ofta talar vi om att Sverige kommit långt i den hållbara utvecklingen. Och det är sant att vi rör oss i rätt riktning då det gäller den inhemska produktionen. Men när vi tar hänsyn till vår konsumtion förändras bilden radikalt. Då rör vi oss i fel riktning, vårt ekologiska fotavtryck ökar istället. Sverige förbrukade 2016 4,2 jordklot jämfört med 3,7 jordklot 2014. Ett faktum som vi inte får blunda för.
 
Mål 12 är ett viktigt mål och berör alla oss människor, både som privatperson och i vår yrkesroll. Syftet med mål 12 är att minimera de negativa konsekvenser mänsklig aktivitet har på miljön. Att ta hänsyn till miljön innebär även sociala och ekonomiska fördelar såsom förbättrad hälsa, minskad fattigdom, ökad lönsamhet och konkurrenskraft i företagen samt ökad sysselsättning. Hållbar konsumtion och produktion är en förutsättning för att ställa om till en grön ekonomi och en hållbar utveckling. Här kommer det globala 10-åriga ramverket för hållbar produktion och konsumtion (10YFP), som antogs vid FN:s möte om hållbar utveckling i Rio 2012, att vara ett viktigt verktyg för genomförandet av detta mål.
 
Sveriges geografiska utsläpp av fossila växthusgaser minskar. Dock importerar vi varor i allt större utsträckning som produceras med höga utsläpp av växthusgaser. Utmaningarna ligger i att få människor att ställa om till en mer hållbar livsstil.
 
 
Delmål för mål 12
 • Genomföra det tioåriga ramverket 10YFP för hållbar konsumtion och produktion som antogs 2012. Målen gäller alla länder, med de mest utvecklade länderna ska ta täten.

 • Senast 2030 uppnå en hållbar konsumtion och produktion samt ett effektivt nyttjande av naturresurser.

 • Till 2030, halvera det globala matsvinnet i butik- och konsumentledet. Samt minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan.

 • Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och avfall under hela deras livscykel. Samt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark.

 • Till 2030 minska mängden avfall genom att reparera, återanvända och återvinna.

 • Uppmuntra företag att ställa om till hållbara metoder och att hållbarhetsredovisa.

 • Främja hållbar offentlig upphandling.

 • Senast 2030 säkerställa att alla människor har den kunskap och medvetenhet som behövs för en hållbar livsstil.

 • Stödja utvecklingsländerna att utvecklas mot mer hållbar konsumtion och produktion.

 • Utveckla en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

 • Rationalisera bort subventioner av fossila bränslen som uppmuntrar till slösaktig konsumtion.
 
Vad kan du och jag göra?
 • Köpa varor och tjänster som är hållbart producerade. Köpa närproducerat.
 • Stödja politiker som verkar för en hållbar konsumtion och produktion.
 • Köp grön el, grön värme, gröna transporter, ekologisk och närproducerad mat. Minska på konsumtionen och tänk i banor av att reparera, återanvända och återvinna.

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)
 
 • Om världens befolkningen skulle nå 9,6 miljarder, vilket förutspås till år 2050, skulle det behövas tre planeter  för att försörja dem med dagens livsstil.
 • Mindre än 3 procent av jordens vatten är drickbart, varav 2,5 procent är fruset i polerna, glaciärer och permafrost. Människorna förorenar sötvattnet snabbare än vad naturen klarar av att rena det.
 • Jordförstöring, jordens fruktbarhet, ohållbar vattenanvändning, överfiske och degradering av de marina ekosystemen minskar naturens förmåga att producera ekosystemtjänster, dvs att leverera mat.
 • Matsektorn står för cirka 30 procent av världens totala energiförbrukning och står för cirka 22 procent av de totala utsläppen av växthusgaser.
 • Varje år förstörs cirka en tredjedel av alla livsmedel som produceras på grund av transporter och lagring i butik och hemma i kylskåpen. Det motsvarar 1,3 miljarder ton mat.
 • Om människor över hela världen bytte till energieffektiva lampor skulle världen spara 120 miljarder dollar årligen.
 • Över två miljarder människor är överviktiga.
 
Agenda 2030
 
 
 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 

 Agenda 2030 / Agenda 2030, FN:s hållbarhetsmål, Mål 12, hållbar konsumtion, hållbar produktion / Permalink / 0
Till top