Agenda 2030 – Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 i FN:s mål för hållbar utveckling handlar om att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt och full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Mål 8 innebär också att utöka tillgången till grundläggande sociala förmåner. FN:s syn är att sociala trygghetssystem främjar trygga individer i samhället, minskar risken för barnarbete och underlättar rörligheten på arbetsmarknaden. Något som skapar en stabil ekonomi och goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap i samhället och att detta är en av grundpelarna för en tillväxt.
 
Ungefär hälften av världens befolkning lever fortfarande på cirka 2 USD per dag. Och för många som ändå har ett arbete så förbättrar det inte deras situation att ta sig ur fattigdom. Då nås inte heller flera av de andra SDG-målen i Agenda 2030. Brist på anständiga arbetstillfällen urholkar demokratin och skapar klyftor i samhället, vilket är en stor utmaning för de flesta länderna.
 
För att skapa en hållbar ekonomisk tillväxt måste länderna skapa förutsättningar som stimulerar ekonomin och genererar kvalificerade arbeten utan att skada miljön.
 
Sverige har flera utmaningar inom detta mål, bland annat att minska skillnader och klyftor på arbetsmarknaden.
 

Delmål för mål 5

 • Säkerställa en ekonomisk tillväxt anpassad till nationella förhållanden och för de minst utvecklade länderna en BNP-tillväxt på minst 7 procent per år.
 • Sätta fler människor i jobb.
 • Främja en utvecklingsinriktad politik som stödjer en ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen.
 • Fram till år 2030 ska den globala resurseffektiviteten ha förbättrats och målet är att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring.
 • Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla, samt lika lön för likvärdigt arbete.
 • Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
 • Vidta omedelbara åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel.  Förbjuda och säkra att de värsta formerna av barnarbete och användning av barnsoldater upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.
 • Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare. Särskilt för kvinnor och andra utsatta grupper.
 • Senast 2030 införa politik som gynnar en hållbar turism, skapar arbetstillfällen och främjar den lokala kulturer och de lokala produkterna.
 • Stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet för att främja och utöka tillgången till finansiella och försäkringstjänster för alla.
 • Öka det handelsrelaterade stödet (Aid for Trade) till utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna.
 • Senast 2020 utarbeta en global strategi för att sysselsätta ungdomar samt implementera Global Jobs Pact of the International Labour Organization.

 

Vad kan du och jag göra?

 • Verka för jämställdhet i arbetet och hemma
 • Säkerställa att de produkter och tjänster vi konsumerar sker på ett hållbart sätt, miljömässigt och socialt.
 • Främja att fler ungdomar kommer i arbete
 • Visselblåsa situationer som ej uppfyller minimikraven

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

Den globala arbetslösheten ökade från 170 miljoner år 2007 till nästan 202 miljoner år 2012, varav cirka 75 miljoner är unga kvinnor och män.

Nästan 2,2 miljarder människor lever under fattigdomsgränsen på 2 USD per dag.

Fattigdomsbekämpning är endast möjligt genom stabila och välbetalda jobb.

470 miljoner arbetstillfällen behövs globalt mellan 2016 och 2030.

 

Agenda 2030

 

Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra.

 

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 

 Agenda 2030 / Agenda 2030, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 8 / Permalink / 0
Till top