Agenda 2030 – Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 handlar om att bygga upp en stark infrastruktur, en hållbar industri och att främja innovation. Genom att göra det främjar vi tillväxt och välfärd samtidigt som det är en förutsättning för att driva en hållbar utveckling i samhället. 
 
Att investera i infrastruktur som transport, vatten och avlopp, energi och informations- och kommunikationsteknik, är avgörande för att nå en hållbar utveckling och stärka samhällen i många länder. Det har länge varit känt att tillväxt och välfärd kräver investeringar i infrastruktur. Otillräcklig infrastruktur leder till brist på tillgång till jobb, information och utbildning. Men också tillgången till vård och utbildning. En långsiktigt hållbar och inkluderande industriell utveckling är därför den främsta källan till ekonomisk tillväxt och välfärd för alla. Tekniska framsteg är också grunden för nå miljömålen.
 
Även om den största utmaningen ligger hos utvecklingsländerna har de utvecklade länderna sin största utmaning i att skapa hållbara företag.
 
I Sverige är tillgången till transportinfrastruktur god jämförelsevis. Utmaningarna ligger i att minska utsläppen av fossila växthusgaser från transportsektorn och att driva en hållbar industriell utveckling. Samt tillgången till snabbt bredband för alla.
 
Delmål för mål 9:
 1. Att bygga en hållbar infrastuktur av hög kvalitet som gynnar ekonomisk tillväxt och människors välbefinnande. Fokus på rättvis fördelning.

 2. Att verka för en inkluderande och hållbar industrialisering som skapar tillväxt.

 3. Öka tillgången till finansiella tjänster för småskalig industri och att inkludera dem i värdekedjan.

 4. Till 2030 rusta upp all infrastruktur och anpassa industrin så att den blir hållbar.

 5. Att stärka vetenskaplig forskning och industrisektorernas tekniska kapacitet i alla länder. Bland annat genom att främja innovationer och att öka det antal personer som arbetar med forskning och utveckling.

 6. Främja utbyggnad av hållbar och motståndskraftig infrastruktur i utvecklingsländerna genom ökat finansiellt och tekniskt stöd till afrikanska länder, de minst utvecklade länderna, kustlösa utvecklingsländer och små önationer under utveckling.

 7. Stödja inhemsk teknikutveckling, forskning och innovation i utvecklingsländerna.

 8. Öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik, och tillgång till internet i de minst utvecklade länderna senast 2020.

 

Vad kan du och jag göra?

 • Stödja miljövänlig och innovativ teknik genom att välja sådan
 • Driva innovativ kultur på arbetsplatsen, att vilja utvecklas i en mer miljövänlig riktning
 
Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)
 • Cirka 2,6 miljarder människor i utvecklingsländerna har inte tillgång till el på heltid
 • 2,5 miljarder människor världen över saknar tillgång till sanitet och nästan 800 miljoner människor saknar tillgång till vatten
 • 1-1,5 miljarder människor har inte tillgång till tillförlitliga telefontjänster
 
Agenda 2030
 
 

Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra.

 

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 

 

 


Agenda 2030 / Agenda 2030, hållbara industrier, mål 9 / Permalink / 0
Till top