Därför måste vi sluta använda fossilt bränsle

Bill Gates har en enda önskan, en uppfinning som leder till att utsläppen av koldioxid till atmosfären blir noll (Ted Talks 2010). Det är det enda sättet att garantera att medeltemperaturen på jorden inte fortsätter att öka.

När Bill Gates, som är så aktivt engagerad i fattigdoms- och hälsofrågor världen över, uttrycker detta som sin högsta önskan så kan man inte låta bli att lyssna på hans budskap. Min ambition med detta inlägg är att skapa en enkel och övergripande förståelse för varför han uttrycker denna önskan. Det är faktiskt enklare än vad det först verkar...

Det finns enorma mängder av kol på vår jord. Kol finns i atmosfären, i haven, i allt levande, i berggrunden och i havsbottnar.  Man kan skilja på kol som ligger lagrat i berggrunden och havsbottnar och kol som ingår i det kretslopp som påverkar vårt klimat, se bilden nedan:

 • Det fossila kolet som olja, kol och naturgas, bildades för ca 50-500 miljoner år sedan av gamla växt- och djurdelar som inte förmultnat. Högt tryck och lång tid gjorde att dessa ”förkolnade” och lagrades djupt ned i berggrunden. Torv är en yngre variant som inte är fullt ut förkolnat ännu.

 • Kol som ingår i ett gigantiskt kretslopp och är viktig för klimatet på jorden:
  • Genom att växter tar upp koldioxid från luften genom fotosyntesen, binds kol och därmed minskar halten av koldioxid i atmosfären.
  • Detta kol frigörs igen då djur, inklusive människor, äter växterna och genom cellandningen förbränner kolhydrater till koldioxid och vatten. Koldioxid frigörs också då växter och djur dör och förmultnar.

 
Så under miljontals år av utveckling har en balans bildats mellan kol som ligger lagrat i berggrunden och kol som ingår i kretsloppet. Denna balans har gällt under tusentals år och legat på en relativt konstant nivå av ca 280 ppm, en balans som skapat förutsättningar för liv på jorden av växter och djur.

Då vi utvinner och bränner olja, kol och naturgas flyttar vi kol från berggrunden rakt ut i atmosfären. Det tidigare inaktiva fossila kolet blir plötsligt en del av kretsloppet. Halten av koldioxid ökar i atmosfären och det leder oundvikligen till att temperaturen stiger, eftersom koldioxid är en växthusgas.

Halten av koldioxid i atmosfären är helt avgörande för vilket klimat vi har på jorden. Ingen koldioxid alls skulle leda till en medeltemperatur på ca -15 grader Celcius, dvs ett djupfruset jordklot. Så tack vare att halten legat på ca 280 ppm så har medeltemperaturen istället legat på ca +15 grader Celsius.

Från det att vi började bränna fossila bränslen har halten av koldioxid ökat från 280 ppm till dagens värden på 400 ppm och medeltemperaturen ökat med ca 0,7 grader. Många forskare har haft en målsättning på att begränsa höjningen av medeltemperaturen till två grader, ett mål som man nu menar är svårt att hålla med en så hög halt som 400 ppm. Det vi redan släppt ut i atmosfären är där för att stanna, vi kan bara sluta att öka halten ytterligare.

Som människor upplever vi förändringarna som långsamma och hanterbara. Men ur ett ekologiskt perspektiv är förändringarna dramatiska och svåra att prediktera. Som jag nämnde i mitt tidigare inlägg den 18 juni är det inte en ökad medeltemperatur vi ska vara mest rädda för, utan de konsekvenser den medför.

Än finns tid att agera enligt forskarna, förutsatt att vi börjar NU. Inte sedan! Enligt Bill Gates bör utsläppen av koldioxid vara nere på noll före 2050, vilket inte är så långt borta i tiden. Därav hans önskan om en uppfinning som hjälper mänskligheten på vägen.

I kommande inlägg kommer jag att skriva om konkreta exempel vad vi vanliga människor kan göra.

Läs mer:

Aktuellt / fossilt, hållbart,, klimatförändringar, kolets kretslopp / Permalink / 3

Hjärnans roll när vi blundar för klimathotet

Jag nämnde i mitt inlägg om klimatet den 18 juni att vi människor har svårt att ta till oss långsiktiga och abstrakta hot. Till och med i de fall där vi med stor sannolikhet vet att hotet kan vara dödligt. Hur kan det vara så?

Senare tids forskning visar att hjärnans alarmsystem inte går igång på den här typen av situationer. Hjärnans alarmsystem har genom evolutionen utvecklats för att reagera på omedelbara faror. Enligt Professor Dan Gillbert, Harward University, är det fyra typer av hot som triggar igång vår överlevnadsinstinkt och därmed viljan att agera för vår överlevnad.

 • Hot som upplevs av ansikten med intentionen att döda
 • Hot som strider mot våra värderingar (t ex religiösa)
 • Hot som händer NU (nutid, inte framtid)
 • Hot som händer SNABBT (snabba förändringar i omgivningen)

Om hotet inte trycker på någon av dessa knappar så agerar vi inte, eller åtminstone väldigt långsamt. Vi har helt enkelt inte förmågan att uppfatta det som ett fara.

Förmågan att agera på abstrakta och dödliga hot som ligger långt fram i tiden är en ny typ av utmaning för oss människor.  Enligt Gillbert är det just det som händer med klimathotet, det lyckas inte trigga igång hjärnans alarmsystem. Just därför blir den här typen av hot riktigt farliga.

Referenser:

 • Holone, nr 2, maj 2014
 • Dan Gillbert blogs.ei.colombia.edu/2012/01/09/evelutionary-psychology-of-climate-change/
 
Aktuellt / Permalink / 0

Om

För en hållbar värld

Välkommen till bloggen som vill inspirera dig till en hållbar livsstil. En livsstil som inte hotar klimatet, miljön eller vår egen hälsa och som låter kommande generationer ha samma möjligheter att tillgodose sina behov som vi har haft. Bloggen är full med konkreta tips och exempel som gör det enkelt för var och en att välja sina favorittips och starta sin egna hållbara resa. En resa som är nödvändig för mänsklighetens framtid på jorden.
 
Jag som driver bloggen heter Gunilla Östberg. Mitt största engagemang är hållbarhet sett från det breda perspektivet och det har följt mig som en röd tråd genom hela mitt yrkesliv. De erfarenheter och lärdomar som jag bär med mig från mina drygt 30 år i arbetslivet har skapat många tankar och idéer om hur man kan praktiskt skulle kunna gå till väga för att ställa om vårt samhälle till att bli långsiktigt hållbart ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv som jag vill dela med mig av och i den här bloggen. I mitt yrkesliv hjälper jag företag och städer att ställa om och jag har också, tillsammans med en kollega, skrivit boken Hållbara Affärer. Du kan läsa mer om det på min hemsida: Östbergs Consulting AB.
 
I bloggen vänder jag mig främst till konsumenter, en roll som alla vi människor har och där vi kan göra en stor insats för klimatet och miljön. Vi konsumenter har en betydligt större makt än vad vi kanske tänker på när vi gör våra val i butikerna. Ekologiska bananer är ett bra exempel på hur efterfrågan driver producenterna att ställa om till en långsiktigt mer hållbar produktion. Att konsumera hållbart handlar inte bara om mat, utan gäller också vårt boende, våra resor och all shopping.
 
Omställningen till en hållbar livsstil kommer att ta tid. Det är därför det är så viktigt att vi kommer igång NU. Vissa saker kan vi ändra på direkt, t ex all köpa grön el och ekologisk mat. Andra områden kommer att ta längre tid, t ex att byta ut fossilt bränsle i flygtrafiken. Det viktigaste är att komma igång att driva utvecklingen i en hållbar riktning. Det är enklare än vad man kan tro och vi behöver inte nämnvärt ge avkall på vår levnadsstandard. Tvärtom, omställningen skapar tillväxt och nya arbetstillfällen och är därför positiv för vår välfärd. Att inte göra något kommer att bli oändligt mycket mer kostsamt.
 
Bloggen är på intet sätt sponsrad. Om jag skriver om företag eller produkter så är det för att jag vill lyfta fram goda exempel.
 
Min bakgrund
 
Jag har en teknisk bakgrund som civilingenjör och teknisk licentiat inom energi- och processindustri. Till en början arbetade jag med forskning och teknikutveckling, för att senare övergå till en kommersiell inriktning med försäljning och marknadsutveckling. Under de senaste 20 åren har jag suttit i ledande positioner och arbetat från ett mer övergripande perspektiv, i roller som VD, vice VD, försäljningsdirektör och i styrelser. Arbetet har ofta skett i nära samarbete med universitet, branschorganisationer och politiker på lokal och regional nivå. Det har gett mig en övergripande kunskap och förståelse för hur vårt samhälle fungerar, allt från politiska ambitioner och styrmedel, forskning och teknisk utveckling till näringslivets kommersiella villkor på marknaden. Idag arbetar jag som konsult inom hållbar utveckling. I ett av mina uppdrag har jag utvecklat ett affärskoncept för ”Hållbara städer” för ett energibolags räkning, samt implementerat detta i fyra europeiska städer.
 
Kontakt:

Mail: gunilla(at)ostbergs(dot)se
Web: Östbergs Consulting AB

Facebook: För en hållbar värld
LinkedIn: Gunilla Östberg

Om / Hållbarhet, hållbar livsstil, hållbar utveckling, omställning / Permalink / 0
Till top