Agenda 2030 – Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, starka institutioner

Mål 16 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, där alla har tillgång till rättvisa och effektiva samhällsinstitutioner.
 

Fredliga samhällen med frihet från våld, utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i ett sammanhang präglat av våld, konflikt eller hot om våld.  Alla länder behöver därför en väl fungerande statsförvaltning med ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens principer. De utgör grunden för en god samhällsstyrning och korruptionsbekämpning.

Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa. Alla människor ska också ha möjlighet att utöva inflytande på beslutsfattandet i samhället.

Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot utvecklingen både på individuell nivå och på samhällsnivå. Våld raserar den sociala tilliten i samhället som är grunden för ett samhälles ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. Samhällen fria från alla typer av våld är också en förutsättning för att människor ska kunna fatta fria beslut, och för samhällets utveckling och styrning. Att minska och förebygga våld är en viktig utmaning för 2030-agendan.

Sverige är ett fredligt samhälle och uppfyller många av delmålen. Våra utmaningar ligger i att bekämpa våld, våldsbevakande extremism och att skapa ett inkluderande och demokratiskt samhälle.

Delmål för mål 16
 • Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld i alla samhällen.
 • Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.
 • Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.
 • Till 2030 avsevärt minska de olagliga flödena av kapital och vapen, öka möjligheterna att återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.
 • Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.
 • Bygga upp effektiva och transparenta institutioner.
 • Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.
 • Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning.
 • Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering.
 • Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.
 • Stärka nationella institutioner, där det behövs, bland annat genom internationellt samarbete. Målet är att bygga upp kapacitet på alla nivåer, för att förebygga våld, bekämpa terrorism och brottslighet.
 • Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.

 

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

 • De institutioner som är mest drabbade av korruption är domstolar och polisen.
 • Korruption, mutor, stöld och skatteflykt kostar ungefär 1,26 miljarder dollar för utvecklingsländer per år.
 • I konfliktdrabbade länder var andelen barn som går ut grundskolan endast 50 procent 2011.
   
Vad kan du och jag göra?
 • Stödja en demokratisk och hållbar utveckling i samhället
 • Motverka all typ av våld, korruption och terrorism i samhället.
 • Lära våra barn om demokrati och hållbar utveckling innebär för samhället.
 • Lära våra barn vad våld, korruption och terrorism innebär i ett samhälle.
 
Agenda 2030
 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

Agenda 2030 / Agenda 2030, Mål 16, fredliga, inkluderande samhällen / Permalink / 0

Agenda 2030 – Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem. Det gäller att hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, stoppa markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
 

En förutsättning för att vi människor ska kunna försörja oss med mat, rent vatten och ren luft är att vi säkrerställer en långsiktigt hållbar användning av naturens resurser och ekosystemtjänster. Biologisk mångfald är avgörande för allt liv på jorden och vår välfärd. Den bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen och därmed naturens förmåga att leverera mat, vatten, och förnyelsebara råmaterial.


Vårt behov av livsmedel, vatten, energi, mineraler etc. måste produceras utan att undergräva den biologisk mångfalden. Vi måste nyttja naturens ekosystemtjänster på ett hållbart sätt och minska utsläppen av växthusgaser, två viktiga utmaningar. Här har användningen av skogen en viktig roll och en minskning av avskogningen bidrar positivt till vårt klimat och till vår försörjning.

Svensk miljölagstiftning omfattar helehten i mål 15. Sveriges utmaning ligger i att nå målen i generationsmålen, miljö-, sysselsättnings- och klimatmålet.

 

Delmål för mål 15

 • Till 2020 använda ekosystemen på land och i sötvatten på ett hållbart sätt. Det handlar också om att bevara och återställa ekosystemen och ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden.
 • Till 2020 främja ett hållbart brukande av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.
 • Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord. Det inkluderar även mark som drabbats av ökenspridning, torka och översvämningar. Målet är att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark.
 • Senast 2030 säkerställa att bergsekosystem och dess biologiska mångfald bevaras. Samt öka deras förmåga att producera ekosystemtjänster.
 • Vidta omedelbara åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och stoppa utrotning av hotade arter.
 • Främja en rimlig och rättvis fördelning av den nytta som naturens ekosystemtjänster erbjuder.
 • Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt och handel med skyddade djur- och växtarter. Åtgärderna ska inrikta sig på både utbudet av och efterfrågan på olagliga produkter från vilda djur och växter.
 • Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främmande arter och åtgärder för att avsevärt minska deras påverkan på land- och vattenekosystem.
 • Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationella och lokala målsättningar, strategier och planeringsprocesser.
 • Mobilisera finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen.
 • Mobilisera resurser för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna incitament att utveckla ett sådant bruk.
 • Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter. Detta genom att öka möjligheterna till en hållbar försörjning i de lokala samhällena.

 

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

 • Skogar är hem för mer än 80 procent av alla djur, växter och insekter
 • Ca 1,6 miljarder människor är beroende av skogar för sin försörjning. 
 • Ca 2,6 miljarder människor är beroende av jordbruket för sin försörjning. 52 procent av marken som används för jordbruk har påverkats måttligt eller allvarligt av markförstöring.
 • Över 80 procent av den mänskliga kosten tillhandahålls av växter. Tre spannmålsgrödor, ris, majs och vete, utgör 60 procent av energiintaget.
 • Mikroorganismer och ryggradslösa djur är nyckeln till våra ekosystemtjänster, men kunskapen om dem och deras bidrag är fortfarande dåligt kända och sällan erkända.
 • Naturresurser och ekosystemtjänster påverkas  negativt av klimatförändringar.
 • Det är oftast människor som lever i fattigdom, särskilt flickor och kvinnor, som är de mest sårbara för utarmningen av ekosystemtjänster som tillgång på rent dricksvatten  och jordbruket.
     

Vad kan du och jag göra?
 • Köp ekologisk mat
 • Köp fisk som är miljömärkt och ej utrotningshotat. Följ WWF:s fiskguide.
 • Köp KRAV-märkt kött från naturbetande djur.
 • Minska användningen av kemikalier och plaster.
 • Minska dina utsläpp av fossil koldioxid.
 
Agenda 2030
 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

Agenda 2030 / Agenda 2030, biologisk mångfald, ekosystem, mål 15 / Permalink / 0

Agenda 2030 – Mål 14 Hav och marina resurser

Mål 14 handlar om att bevara och nyttja haven på ett hållbart sätt så att havens fruktbarhet bevaras för framtida generationer. Målet är att uppnå friska och produktiva hav.
 
Trycket är hårt på haven, det handlar om föroreningar, avfall, mikroplaster, utfiskning, försurning och exploatering av naturresurser. Haven spelar en nyckelroll för människors försörjning av mat. Men många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och hotas av utrotning. Därför krävs kraftfulla åtgärder som främjar återuppbyggnaden av hotade bestånd. Skydd och restaurering av kust och havsområden är också viktiga åtgärder som krävs för att bevara den biologiska mångfalden men även i kampen mot klimatförändringar.

Sverige står inför en rad utmaningar för att klara målen i mål 14. Bland annat övergödning och spridning av kemiska ämnen.
 
Delmål för mål 14
 • Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i haven, marint skräp, mikroplaster, utsläpp och tillförsel av näringsämnen.

 • Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem.

 • Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser.

 • Senast 2020 införa en effektiv fångstreglering och stoppa överfiske, olagligt, orapporterat och oreglerat fiske samt destruktiva fiskemetoder.  Målet är också att återställa fiskbestånden så snabbt som möjligt, åtminstone till de nivåer som kan producera maximalt hållbart uttag.

 • Senast 2020 skydda minst 10 procent av kust- och havsområdena, i överensstämmelse med nationell och internationell rätt.

 • Senast 2020 förbjuda vissa former av fiskesubventioner som bidrar till överkapacitet och överfiske. Avskaffa subventioner som bidrar till olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och avstå från att införa nya sådana subventioner. Hänsyn ska tas till utvecklingsländernas situation.

 • Till 2030 öka den ekonomiska nyttan för de minst utvecklade länderna av ett hållbart nyttjande av marina resurser. Bland annat genom en hållbar förvaltning av fiske, vattenbruk och turism.

 • Öka den vetenskapliga kunskapsbasen och överföra havsteknik till utvecklingsländerna, i syfte att skapa friskare hav och öka den marina biologiska mångfalden.

 • Säkerställa tillträde för småskaliga icke-industriella fiskare till marina resurser och marknader.

 • Stärka bevarandet och hållbart nyttjande av haven genom att genomföra internationell rätt, såsom den kommer till uttryck i Förenta Nationernas havsrättskonvention (UNCLOS).

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

 • Så mycket som 40 procent av världshaven påverkas negativt av mänskliga aktiviteter som föroreningar, utarmat fiske och förlust av kustområden
 • Över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för deras försörjning.
 • Globalt uppskattas marknadsvärdet för marina resurser till 3 biljoner dollar per år eller cirka 5 procent av den globala BNP.
 • Stöd till fiske bidrar till att snabbt minska antalet fiskarter och förhindrar insatser för att rädda bestånden.
Vad kan du och jag göra?
 • Köp fisk som är miljömärktt och ej utrotningshotat. Följ WWF:s fiskguide.
 • Minska dina utsläpp av fossil koldioxid.
 • Använd mindre plast, speciellt i kläder som ger upphov till mikroplaster i haven.
 • Använd så lite kemikalier, hygienartiklar och rengöringsmedel som möjligt och köp enbart miljömärkta sådana.
 
Agenda 2030
 
 
 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 

 

Agenda 2030 / Agenda 2030, hav, marina resurser, mål 14 / Permalink / 0
Till top