Den 25 mars är det dags för Earth Hour. Nu viktigare än någonsin!

I morgon lördag,  är det dags för årets Earth Hour – världens största miljömanifestation som handlar om att stoppa all användning av fossila bränslen som olja, kol och gas. Och istället byta till förnyelsebara energikällor som vind, sol och vattenkraft. Var med och visa att du står upp för klimatet genom att släcka lamporna mellan 20.30 – 21.30 lokal tid.

Varför?

Värmerekord efter värmerekord präglade hela 2016, och trenden fortsätter under 2017. Under januari-februari i år var den globala medeltemperaturen +1,11 grader varmare än normalt enligt NOAA (National Center for Environmental Information). Enligt Pär Holmgren är det högre än det förhistoriska klimatet och i år är bidraget från El Niño är mycket litet.

 

Många klimatexperter har reagerat kraftigt på att uppvärmningen av klimatet går så fort den senaste tiden. Se kurvans exponetiella form. Det innebär att vi redan nu passerat den gräns på 1,5 grader som klimatavtalet strävar mot, endast drygt ett år efter att avtalet slöts i Paris. Vilket är den gräns som klimatforskare rekommenderar att vi måste hålla oss under för att inte riskera dramatiska konsekvenser för livet på jorden. Problemet med växthuseffekten är att den inte är linjär, ju högre medeltemperatur är desto starkare blir växthuseffekten. Det beror på att jorden blir mörkare då snö och is smälter bort, och då permafrosten tinar avges starka växthusgaser som t.ex. metan från marken.

Keep it in the ground!

Redan för ett år sedan varnade klimatexperten Pär Holmgren i en artikel i SvD, att större varning än så här får vi inte. Pärs rekommendation redan då var att genast införa ett totalförbud mot all användning av fossilt bränsle. Vi har inte längre några marginaler att spela med. Även om vi skulle stoppa all användning idag, skulle medeltemperaturen stiga ytterligare ett antal decennier, enligt Pär. Nu har det gått ytterligare ett år.

Att tvärsluta använda olja, kol, bensin och diesel kommer inte att hända i första taget om jag känner våra politiker rätt. En bra förutsättning dock är att världens ledare har tagit ställning för en fossilfri värld. Men nu gäller det att vi börjar agera. Och det snabbt och kraftfullt. Alla länder, alla politiker, alla företag och alla vi konsumenter. Vi behövs allesammans för att få fart på omställningen.

Det här är den största utmaningen som människan stått inför och det handlar om överlevnad. Det största hotet är att vi inte reagerar på de (i våra ögon) små och långsamma förändringar som klimatförändringarna innebär. Och för oss som bor i städer märker vi nästan ingen skillnad, möjligen att det är lite varmare – men det ju bara tyckas skönt. Evolutionsmässigt är det en revolution som pågår därute i naturen. Genom att delta i Earth Hour visar du att du tagit ställning för att vi måste agera.

Läs mer om Earth Hour här.


Läs mer:

Aktuellt / Värmerekord, earth hour / Permalink / 0

NASA lär oss vad klimatförändringarna innebär – idag och i framtiden.

NASA lär oss vad klimatförändringarna innebär för jordens ekosystem och oss människor. Från stigande havsnivåer, minskad biologisk mångfald, spridning av sjukdomar och extremare väder, till flyktingströmmar, krig och ekonomisk nedgång. Det handlar både om våra barn och barnbarns framtid, men också vår egen. Effekterna är redan synliga och kommer att snabbt påverka våra liv om vi inte gör något.
 
Filmen gjordes för ett år sedan, och även om medvetenheten ökar snabbt i samhället så är vi fortfarande på väg i en ohållbar riktning. Värmerekord på värmerekord uppmättes under hela 2016 och aldrig har klimatforskarna bekymrat sig mer för om vi ska klara klimatmålet. Vi behöver öka tempot för att ställa om samhället i hållbar riktning. Politiker måste sätta mål, skapa ramverk och incitament, företagen måste ställa om och konsumenter måste rösta med plånboken. Se filmen här, det är en investering för framtiden!
 
 
NASA:s film: "10 tecken som visar att den globala uppvärmningen inte längre är en debatt"
 
Som privatperson och konsument finns det massor av saker vi kan göra. Första steget är att bestämma sig för  leva med en hållbar livsstil, och sedan lära sig vad det innebär. Du hittar massor av tips här på bloggen under kategorin "Så lever du hållbart".
 
En hållbar framtid är en attraktiv framtid!
 
Läs mer:
Aktuellt / NASA, hållbar livsstil, klimatförändringarna / Permalink / 0

Agenda 2030 – Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 i FN:s mål för hållbar utveckling handlar om att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt och full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Mål 8 innebär också att utöka tillgången till grundläggande sociala förmåner. FN:s syn är att sociala trygghetssystem främjar trygga individer i samhället, minskar risken för barnarbete och underlättar rörligheten på arbetsmarknaden. Något som skapar en stabil ekonomi och goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap i samhället och att detta är en av grundpelarna för en tillväxt.
 
Ungefär hälften av världens befolkning lever fortfarande på cirka 2 USD per dag. Och för många som ändå har ett arbete så förbättrar det inte deras situation att ta sig ur fattigdom. Då nås inte heller flera av de andra SDG-målen i Agenda 2030. Brist på anständiga arbetstillfällen urholkar demokratin och skapar klyftor i samhället, vilket är en stor utmaning för de flesta länderna.
 
För att skapa en hållbar ekonomisk tillväxt måste länderna skapa förutsättningar som stimulerar ekonomin och genererar kvalificerade arbeten utan att skada miljön.
 
Sverige har flera utmaningar inom detta mål, bland annat att minska skillnader och klyftor på arbetsmarknaden.
 

Delmål för mål 5

 • Säkerställa en ekonomisk tillväxt anpassad till nationella förhållanden och för de minst utvecklade länderna en BNP-tillväxt på minst 7 procent per år.
 • Sätta fler människor i jobb.
 • Främja en utvecklingsinriktad politik som stödjer en ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen.
 • Fram till år 2030 ska den globala resurseffektiviteten ha förbättrats och målet är att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring.
 • Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla, samt lika lön för likvärdigt arbete.
 • Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
 • Vidta omedelbara åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel.  Förbjuda och säkra att de värsta formerna av barnarbete och användning av barnsoldater upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.
 • Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare. Särskilt för kvinnor och andra utsatta grupper.
 • Senast 2030 införa politik som gynnar en hållbar turism, skapar arbetstillfällen och främjar den lokala kulturer och de lokala produkterna.
 • Stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet för att främja och utöka tillgången till finansiella och försäkringstjänster för alla.
 • Öka det handelsrelaterade stödet (Aid for Trade) till utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna.
 • Senast 2020 utarbeta en global strategi för att sysselsätta ungdomar samt implementera Global Jobs Pact of the International Labour Organization.

 

Vad kan du och jag göra?

 • Verka för jämställdhet i arbetet och hemma
 • Säkerställa att de produkter och tjänster vi konsumerar sker på ett hållbart sätt, miljömässigt och socialt.
 • Främja att fler ungdomar kommer i arbete
 • Visselblåsa situationer som ej uppfyller minimikraven

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

Den globala arbetslösheten ökade från 170 miljoner år 2007 till nästan 202 miljoner år 2012, varav cirka 75 miljoner är unga kvinnor och män.

Nästan 2,2 miljarder människor lever under fattigdomsgränsen på 2 USD per dag.

Fattigdomsbekämpning är endast möjligt genom stabila och välbetalda jobb.

470 miljoner arbetstillfällen behövs globalt mellan 2016 och 2030.

 

Agenda 2030

 

Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra.

 

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

Agenda 2030 / Agenda 2030, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 8 / Permalink / 0
Till top