Agenda 2030 – Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Mål 11 handlar om att städer och samhällen ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, parker och torg, transporter, återvinning och säker kemikaliehantering. Detta med särskild fokus på behoven hos människor i utsatta situationer; kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer. Det här kräver starka institutioner och nya tekniska lösningar.
 
Över hälften av världens befolkning bor i städer och tätorter. År 2050 väntas den andelen ha stigit till 70 procent. Snabbt växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men också problem som ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Möjligheten att skaffa jobb och bostad är ett växande problem runt om i världen och leder ofta till att slumområden växer upp där brist vatten, energi och sanitet är vanligt.
 
Hållbar stadsutveckling kräver också samarbete på nationell, regional, kommunal och lokal nivå. Samt en dialog med medborgare och näringsliv. Mål 11 trycker också på vikten av att uvecklingen ska ta hänsyn till kvinnors och flickors behov av infrastruktur och sanitet. Och att hänsyn tas till personer med funktionsnedsättning, barn, samt äldre människors behov.
 
I Sverige bor 85 procent av befolkningen i städer med väl fungerande infrastruktur. Sveriges utmaningar ligger i skapa trygghet och bostäder, samt att bygga ut kollektivtrafiken.
 
Delmål för mål 11
 • Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång bostäder och grundläggande tjänster, samt att man rustar upp slumområden.

 • Senast 2030 tillhandahålla hållbara transportsystem för alla. Här ingår att förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken.

 • Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för en hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

 • Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

 • Till 2030 väsentligt minska antalet offer som drabbas av olika typer av katastrofer. Även att minska på de direkta ekonomiska förlusterna till följd av sådana katastrofer. Särskilt fokus bör ligga på att skydda fattiga människor i utsatta situationer.

 • Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan, luftkvalitet och avfall.

 • Senast 2030 tillhandahålla grönområden och offentliga platser.

 • Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.

 • Till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som har starka instutitioner och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna. Samt en samlad katastrofriskhantering på alla nivåer.

 • Stödja de minst utvecklade länderna, genom finansiellt och tekniskt bistånd, att bygga hållbara och motståndskraftiga byggnader av lokala material.
 
Vad kan du och jag göra?
 • Stödja en demokratisk och hållbar utveckling i samhället, på alla nivåer.
 • Stödja politiker som verkar för en sådan utveckling.
 • Köpa grön el, grön värme, gröna transporter, köpa ekologisk och närproducerad mat, avfallsåtervinna,  samt att allmänt minska på konsumtionen.

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)
 
 • Cirka 50 procent av alla människor bor i städer idag, 2030 kommer den siffran att vara 60 procent
 • 95 procent av stadsutbyggnaden kommer att äga rum i utvecklingsländerna
 • 828 miljoner människor bor i slumområdena idag och antalet fortsätter att stiga
 • Världens städer upptar bara 3 procent av jordens mark, men står för 60-80 procent av energiförbrukningen och 75 procent av koldioxidutsläppen
 
Agenda 2030
 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 

 

 
Agenda 2030 / Agenda 2030, Mål 11, hållbara städer / Permalink / 0

Den 25 mars är det dags för Earth Hour. Nu viktigare än någonsin!

I morgon lördag,  är det dags för årets Earth Hour – världens största miljömanifestation som handlar om att stoppa all användning av fossila bränslen som olja, kol och gas. Och istället byta till förnyelsebara energikällor som vind, sol och vattenkraft. Var med och visa att du står upp för klimatet genom att släcka lamporna mellan 20.30 – 21.30 lokal tid.

Varför?

Värmerekord efter värmerekord präglade hela 2016, och trenden fortsätter under 2017. Under januari-februari i år var den globala medeltemperaturen +1,11 grader varmare än normalt enligt NOAA (National Center for Environmental Information). Enligt Pär Holmgren är det högre än det förhistoriska klimatet och i år är bidraget från El Niño är mycket litet.

 

Många klimatexperter har reagerat kraftigt på att uppvärmningen av klimatet går så fort den senaste tiden. Se kurvans exponetiella form. Det innebär att vi redan nu passerat den gräns på 1,5 grader som klimatavtalet strävar mot, endast drygt ett år efter att avtalet slöts i Paris. Vilket är den gräns som klimatforskare rekommenderar att vi måste hålla oss under för att inte riskera dramatiska konsekvenser för livet på jorden. Problemet med växthuseffekten är att den inte är linjär, ju högre medeltemperatur är desto starkare blir växthuseffekten. Det beror på att jorden blir mörkare då snö och is smälter bort, och då permafrosten tinar avges starka växthusgaser som t.ex. metan från marken.

Keep it in the ground!

Redan för ett år sedan varnade klimatexperten Pär Holmgren i en artikel i SvD, att större varning än så här får vi inte. Pärs rekommendation redan då var att genast införa ett totalförbud mot all användning av fossilt bränsle. Vi har inte längre några marginaler att spela med. Även om vi skulle stoppa all användning idag, skulle medeltemperaturen stiga ytterligare ett antal decennier, enligt Pär. Nu har det gått ytterligare ett år.

Att tvärsluta använda olja, kol, bensin och diesel kommer inte att hända i första taget om jag känner våra politiker rätt. En bra förutsättning dock är att världens ledare har tagit ställning för en fossilfri värld. Men nu gäller det att vi börjar agera. Och det snabbt och kraftfullt. Alla länder, alla politiker, alla företag och alla vi konsumenter. Vi behövs allesammans för att få fart på omställningen.

Det här är den största utmaningen som människan stått inför och det handlar om överlevnad. Det största hotet är att vi inte reagerar på de (i våra ögon) små och långsamma förändringar som klimatförändringarna innebär. Och för oss som bor i städer märker vi nästan ingen skillnad, möjligen att det är lite varmare – men det ju bara tyckas skönt. Evolutionsmässigt är det en revolution som pågår därute i naturen. Genom att delta i Earth Hour visar du att du tagit ställning för att vi måste agera.

Läs mer om Earth Hour här.


Läs mer:

Aktuellt / Värmerekord, earth hour / Permalink / 0

Agenda 2030 – Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 handlar om att främja hållbara konsumtion och produktion. En sådan omställning är nödvändig om vi ska klara att minska den negativa påverkan vi människor har på klimatet, miljön och människors och djurs hälsa. En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till de planetära gränserna och de ekosystemtjänster som är nödvändiga för vår försörjning.  
 
Ofta talar vi om att Sverige kommit långt i den hållbara utvecklingen. Och det är sant att vi rör oss i rätt riktning då det gäller den inhemska produktionen. Men när vi tar hänsyn till vår konsumtion förändras bilden radikalt. Då rör vi oss i fel riktning, vårt ekologiska fotavtryck ökar istället. Sverige förbrukade 2016 4,2 jordklot jämfört med 3,7 jordklot 2014. Ett faktum som vi inte får blunda för.
 
Mål 12 är ett viktigt mål och berör alla oss människor, både som privatperson och i vår yrkesroll. Syftet med mål 12 är att minimera de negativa konsekvenser mänsklig aktivitet har på miljön. Att ta hänsyn till miljön innebär även sociala och ekonomiska fördelar såsom förbättrad hälsa, minskad fattigdom, ökad lönsamhet och konkurrenskraft i företagen samt ökad sysselsättning. Hållbar konsumtion och produktion är en förutsättning för att ställa om till en grön ekonomi och en hållbar utveckling. Här kommer det globala 10-åriga ramverket för hållbar produktion och konsumtion (10YFP), som antogs vid FN:s möte om hållbar utveckling i Rio 2012, att vara ett viktigt verktyg för genomförandet av detta mål.
 
Sveriges geografiska utsläpp av fossila växthusgaser minskar. Dock importerar vi varor i allt större utsträckning som produceras med höga utsläpp av växthusgaser. Utmaningarna ligger i att få människor att ställa om till en mer hållbar livsstil.
 
 
Delmål för mål 12
 • Genomföra det tioåriga ramverket 10YFP för hållbar konsumtion och produktion som antogs 2012. Målen gäller alla länder, med de mest utvecklade länderna ska ta täten.

 • Senast 2030 uppnå en hållbar konsumtion och produktion samt ett effektivt nyttjande av naturresurser.

 • Till 2030, halvera det globala matsvinnet i butik- och konsumentledet. Samt minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan.

 • Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och avfall under hela deras livscykel. Samt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark.

 • Till 2030 minska mängden avfall genom att reparera, återanvända och återvinna.

 • Uppmuntra företag att ställa om till hållbara metoder och att hållbarhetsredovisa.

 • Främja hållbar offentlig upphandling.

 • Senast 2030 säkerställa att alla människor har den kunskap och medvetenhet som behövs för en hållbar livsstil.

 • Stödja utvecklingsländerna att utvecklas mot mer hållbar konsumtion och produktion.

 • Utveckla en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

 • Rationalisera bort subventioner av fossila bränslen som uppmuntrar till slösaktig konsumtion.
 
Vad kan du och jag göra?
 • Köpa varor och tjänster som är hållbart producerade. Köpa närproducerat.
 • Stödja politiker som verkar för en hållbar konsumtion och produktion.
 • Köp grön el, grön värme, gröna transporter, ekologisk och närproducerad mat. Minska på konsumtionen och tänk i banor av att reparera, återanvända och återvinna.

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)
 
 • Om världens befolkningen skulle nå 9,6 miljarder, vilket förutspås till år 2050, skulle det behövas tre planeter  för att försörja dem med dagens livsstil.
 • Mindre än 3 procent av jordens vatten är drickbart, varav 2,5 procent är fruset i polerna, glaciärer och permafrost. Människorna förorenar sötvattnet snabbare än vad naturen klarar av att rena det.
 • Jordförstöring, jordens fruktbarhet, ohållbar vattenanvändning, överfiske och degradering av de marina ekosystemen minskar naturens förmåga att producera ekosystemtjänster, dvs att leverera mat.
 • Matsektorn står för cirka 30 procent av världens totala energiförbrukning och står för cirka 22 procent av de totala utsläppen av växthusgaser.
 • Varje år förstörs cirka en tredjedel av alla livsmedel som produceras på grund av transporter och lagring i butik och hemma i kylskåpen. Det motsvarar 1,3 miljarder ton mat.
 • Om människor över hela världen bytte till energieffektiva lampor skulle världen spara 120 miljarder dollar årligen.
 • Över två miljarder människor är överviktiga.
 
Agenda 2030
 
 
 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 

 

Agenda 2030 / Agenda 2030, FN:s hållbarhetsmål, Mål 12, hållbar konsumtion, hållbar produktion / Permalink / 0
Till top