Agenda 2030 – Mål 4 God utbildning för alla

Så var det dags för det fjärde målet av de 17 så kallade SDG-målen (sustainable development goals) i Agenda 2030. Det vill säga FN:s mål för hållbar utveckling som alla länder ska förhålla sig till. Det fjärde målet handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet för alla. Och att främja ett livslångt lärande.

Den gemensamma synen är att utbildning är en mänsklig rättighet. Forskning har visat utbildning av god kvalitet för alla, är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.  Och särskilt viktigt anser man att det är att få med flickor. Här vill man avskaffa alla könsbaserade skillnader i tillgången till utbildning. Det gäller även för personer med funktionsnedsättning. Generellt har utbildning en viktig roll få att nå många andra mål i Agenda 2030.

Ambitionen ska också vara att lärandet blir livslångt. Målet är att utbildningen ska hålla hög kvalitet och att det finns tillgång till kvalificerade lärare. Viktigt är också att all utbildning ska främja kunskap och värderingar som bidrar till hållbar utveckling.

Delmål för mål 4

 1. Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar genomgår en avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning. Av god kvalitet och med relevanta och ändamålsenliga kunskaper.

 2. Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet och som förbereder dem för att börja grundskolan.

 3. Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män har lika tillgång till yrkesutbildning av god kvalitet och till en överkomlig kostnad. Inklusive eftergymnasial och högskoleutbildning.

 4. Till 2030 väsentligen öka antalet ungdomar och vuxna med väsentliga färdigheter genom utbildning och yrkeserfarenhet.

 5. Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet. På alla nivåer och områden. Detta gäller även för utsatta personer med t.ex. funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn.

 6. Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna.

 7. Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. Bland annat genom utbildning inom hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

 8. Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

 9. Till 2020 väsentligen öka antalet stipendier i världen som kan sökas av personer från utvecklingsländer, för studier i utvecklade länder inom högre högskoleutbildningar.

 10. Till 2030 väsentligen öka tillgången på utbildade lärare, bland annat genom internationella samarbeten kring lärarutbildning i utvecklingsländerna.


Fakta:
(Källa FN Sustainable development Goals)

Genom att säkerställa en högkvalitativ utbildning för alla, skapar samhället goda möjligheter att förbättra välståndet i landet. Stora insatser har redan genomförts i många länder, speciellt för flickor och kvinnor. Stora framgångar har nåtts på grundskolenivå, men fortfarande behövs stora insatser på högre utbildningsnivåer.

Sverige har ett väl utbyggt utbildningssystem för alla. Problemet är att internationella mätningar visar en nedåtgående trend i kunskapsmässigt. Vi har också en hel del utmaningar i en jämställd och lika utbildning för alla.

 • Grundskoleutbildning har nått så många som 91 procent av väldens befolkning, men fortfarande står 57 miljoner barn utanför skolan.
 • 103 miljoner unga människor världen över saknar basala kunskaper, och av dem är mer än 60 procent kvinnor.
 • Mer än hälften av alla barn som står utanför skolan lever i länder söder om Sahara i Afrika.
 • Mer än hälften av alla barn som står utanför skolan lever i områden med konflikt.

 

 Vad kan du och jag göra?

 • Föräldrarskap och mentorskap
 • Engagera dig i organisationer som främjar barns skolgång
 • Stöd hjälporganisationer som arbetar med barns och ungdomars skolgång

 

Agenda 2030

 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra.
 
Källa: FN och regeringens hemsida.
Illustrationer: FN, Sustainable development goals
 
Läs mer:

 

Agenda 2030 / Agenda 2030, FN:s mål för hållbar utveckling, god utbildning för alla, mål 4, sdg målen / Permalink / 0

Spara vatten – 8 tips på hur!

Inte trodde väl vi i Sverige att vi skulle råka ut för vattenbrist? Men nu har det osannolika hänt och myndigheter varnar för den största vattenbristen på över 100 år. Situationen förväntas bli värre i år än förra året, då man fick transportera vatten i tankbilar till Öland och Gotland för att kunna försörja befolkningen med dricksvatten. Och vattenbristen sprider sig. Just nu är det ovanligt låga grundvattennivåer på många platser, speciellt i sydöstra och östra Sverige. Orsaken är att det har snöat och regnat för lite och allmänheten uppmanas nu att spara vatten.
 
37 miljarder liter vatten kan sparas – varje år

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och vi tar det för självklart att det alltid ska finnas vatten i kranen. Vi använder nästan 200 liter vatten per person och dag, fast vi lätt skulle kunna klara oss med hälften. Ett räkneexempel: Vi jämför två personers vattenförbrukning, 200 liter per dygn (normalförbrukning) respektive 100 liter per dygn. Skillnaden blir ungefär 37 000 liter på ett år. I snitt i Sverige slösar vi alltså bort över 37 miljarder liter vatten per år. Och det går att spara ännu mer. Här är 8 enkla tips som snabbt kommer att ge resultat.  
 • Halvera alltid vattenstrålen; när du duschar, borstar tänder, tvättar händer och diskar. Och stäng av vattnet medan du tvålar in dig, schamponerar håret och borstar tänderna.

 • Om kranar står och droppar, byt packning eller reparera. En droppande vattenkran blir lätt 25 liter vatten per dygn. Det innebär ca 10.000 liter på ett år.

 • Köp vattensparande duschmunstycken, vattenkranar, toaletter, tvättmaskiner och diskmaskiner.

 • Enligt hudläkare duschar vi för ofta. Huden skulle må bra av att duscha mer sällan och kortare tid. Det går lätt att hålla sig ren genom att tvätta sig i balja.

 • Det går också utmärkt att tvätta kläderna mer sällan. Vädra istället och tag bort eventuella fläckar med lite ljummet vatten.

 • Fyll diskmaskinen och tvättmaskinen så mycket det går. Du spar faktiskt vatten genom att diska i maskinen, jämfört med att diska för hand. Om du inte har en diskmaskin, använd diskbaljor. Sköljvattnet kan du sedan använda för att vattna blommorna med och diskvattnet för att skölja av kladdiga förpackningar.

 • Har du en trädgård? Ställ ut regntunnor och samla in vatten från hängrännorna för ha till att vattna. En vattenspridare kan lätt dra 150 liter på 20 minuter.

 • Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll en tillbringare med vatten som du ställer in i kylen.

Vi har länge invaggats i tron att vi har oändliga mängder vatten. Den tiden är över och nu måste vi alla hjälpas åt. Det är lätt att spara vatten. Alla har vi väl varit i situationer då vi måste snåla på vatten; på landet, i segelbåten, på fjället osv. Att använda mindre vatten är bra för miljön, energiförbrukningen och plånboken. Så vi gör både oss själva och naturen en tjänst genom att spara på vattnet.

 

Bo & lev hållbart / spara vatten, vatten / Permalink / 0

Agenda 2030 – Mål 5 Jämställdhet

 
Det femte målet i FN:s 17 mål för hållbar utveckling handlar om att uppnå jämställdhet, och att alla kvinnor och flickor har makt att bestämma över sina liv. Enligt Agenda 2030 är jämställdhet en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling i världen. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste upphöra. Och jämställdhet kan bara uppnås då  kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.
 
Mål 5 avser också alla former av våld mot kvinnor och flickor och att det utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Sociala normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor måste därför förändras. Den ojämna arbetsfördelningen mellan könen av obetalt hushållsarbete utgör ett stort hinder för kvinnors och flickors möjlighet att utbilda sig och att delta på arbetsmarknaden och i samhället på samma villkor som pojkar och män.

Delmål för mål 5

 1. Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor.

 2. Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

 3. Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

 4. Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd. Samt främja delat ansvar inom hushållet och familjen.

 5. Säkerställa att kvinnor har lika möjligheter att fullt ut delta och utöva ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

 6. Säkerställa tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen.
 7. Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark, samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning.

 8. Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

 9. Anta och stärka politik och lagstiftning som främjar jämställdhet och ökar kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.

 

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

Ett samhälles välstånd ökar då kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar. Att tillvarata kvinnors förmågor och initiativkraft är en viktig drivkraft för utvecklingen. Fattigdomen minskar och ekonomisk produktivitet och tillväxt ökar när kvinnor deltar i ekonomin och på arbetsmarknaden.

Sverige uppfyller några av delmålen i mål 5, men har en hel del utmaningar i att uppnå jämställdhet och kvinnors  egenmakt.

 • Omkring två tredjedelar av länderna i utvecklingsregioner har uppnått jämlikhet mellan könen i grundskolan
 • I södra Asien, var endast 74 flickor inskrivna i grundskolan för varje 100 pojkar i 1990. År 2012, var inskrivningsförhållandena desamma för flickor som för pojkar.
 • I Afrika söder om Sahara och i västra Asien, stöter flickor fortfarande på hinder för att gå i både grundskolan och gymnasiet.

Vad kan du och jag göra?

 • Främja jämställdheten i din omgivning, både på jobbet och hemma
 • Uppfostra dina bar i jämställdhetens tecken
 • Stödja organisationer som stödjer flickor skolgång
 • Stödja organisationer som arbetar för avskaffande av våld mot kvinnor

 
Agenda 2030

 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra.
 
Källa: FN och regeringens hemsida.
Illustrationer: FN, Sustainable development goals
 
Läs mer:
 
Agenda 2030 / Agenda 2030, FN:s mål för hållbar utveckling, mål 5 / Permalink / 0
Till top