Agenda 2030 – Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, starka institutioner

Mål 16 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, där alla har tillgång till rättvisa och effektiva samhällsinstitutioner.
 

Fredliga samhällen med frihet från våld, utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i ett sammanhang präglat av våld, konflikt eller hot om våld.  Alla länder behöver därför en väl fungerande statsförvaltning med ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens principer. De utgör grunden för en god samhällsstyrning och korruptionsbekämpning.

Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa. Alla människor ska också ha möjlighet att utöva inflytande på beslutsfattandet i samhället.

Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot utvecklingen både på individuell nivå och på samhällsnivå. Våld raserar den sociala tilliten i samhället som är grunden för ett samhälles ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. Samhällen fria från alla typer av våld är också en förutsättning för att människor ska kunna fatta fria beslut, och för samhällets utveckling och styrning. Att minska och förebygga våld är en viktig utmaning för 2030-agendan.

Sverige är ett fredligt samhälle och uppfyller många av delmålen. Våra utmaningar ligger i att bekämpa våld, våldsbevakande extremism och att skapa ett inkluderande och demokratiskt samhälle.

Delmål för mål 16
 • Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld i alla samhällen.
 • Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.
 • Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.
 • Till 2030 avsevärt minska de olagliga flödena av kapital och vapen, öka möjligheterna att återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.
 • Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.
 • Bygga upp effektiva och transparenta institutioner.
 • Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.
 • Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning.
 • Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering.
 • Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.
 • Stärka nationella institutioner, där det behövs, bland annat genom internationellt samarbete. Målet är att bygga upp kapacitet på alla nivåer, för att förebygga våld, bekämpa terrorism och brottslighet.
 • Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.

 

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

 • De institutioner som är mest drabbade av korruption är domstolar och polisen.
 • Korruption, mutor, stöld och skatteflykt kostar ungefär 1,26 miljarder dollar för utvecklingsländer per år.
 • I konfliktdrabbade länder var andelen barn som går ut grundskolan endast 50 procent 2011.
   
Vad kan du och jag göra?
 • Stödja en demokratisk och hållbar utveckling i samhället
 • Motverka all typ av våld, korruption och terrorism i samhället.
 • Lära våra barn om demokrati och hållbar utveckling innebär för samhället.
 • Lära våra barn vad våld, korruption och terrorism innebär i ett samhälle.
 
Agenda 2030
 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 
 
Agenda 2030 / Agenda 2030, Mål 16, fredliga, inkluderande samhällen / Permalink / 0

Låt 2017 bli hållbarhetens år! 5 tips på hur du konsumerar hållbart.

Välkomna tillbaka till ett nytt år med nya hållbara möjligheter!
 
Under supermiljöåret 2015 lyckades världens politiska ledare komma överens om inte mindre än tre viktiga punkter:
 • FN:s 17 nya hållbarhetsmål (Agenda 2030)
 • Klimatavtalet
 • Finansiering av klimatanpassningen

Efter år av förhandlingar finns nu en gemensam syn på hur världen ska ställa om i en hållbar riktning. Nu är det hög tid att påbörja omställningen i praktiken så att vi når målen. 

Vems är ansvaret?

Det lätt att tro att det är regeringens hela ansvar att omställningen sker. De har förvisso ett stort ansvar för att sätta ramverk, beskatta och skapa incitament så att omställningen tar fart. Förväntningarna är därför höga att regeringen ska agera kraftfullt under 2017 så att vi når målen i god tid före 2030.

Även företagen har ett stort ansvar för omställningen, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Det är i företagen som den verkliga omställningen sker och de har ansvar för hela värdekedjan och alla leverantörer. Varje företag måste utgå från Agenda 2030 och tänka igenom hur de kan bidra till den hållbara utvecklingen. Det går inte längre att vänta, tiden börjar bli oroväckande knapp. Det som är bra och som skapar en stark drivkraft är att hållbara företag är mer lönsamma och mer attraktiva jämfört med företag som inte tar hänsyn till hållbarhetsaspekterna. Dessutom stärker det företagens långsiktiga konkurrenskraft.

Vi konsumenter kan också spela en stor och avgörande roll genom vårt sätt att konsumera. Våra val av produkter och tjänster styr företagens utbud, och genom att konsumera mer hållbart bidrar vi till omställningen. Vi kanske tror att det inte betyder så mycket vad vi som enskilda individer väljer. Men det gör det. Till exempel har efterfrågan på KRAV-märkta spannmål ökat så kraftigt att de förväntas ta slut redan i maj i år. Detta i sin tur inspirerar fler bönder att odla KRAV-märkta spannmål.

Det är inte lätt att veta hur man kan konsumera hållbart. Det finns en rad olika märkningar för vad som är ekologiskt, etiskt och rättvisemärkt. Här kan man tycka att företagen skulle göra det enklare för konsumenter att välja hållbart, men där är vi inte riktigt ännu. För de som inte har tid eller lust att sätta sig in i de olika märkningarna är rådet att tänka med lite sunt förnuft: Tänk i banor av att köpa ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt, vad du än köper. Det är ändå omöjligt att veta vilket som är det ultimat bästa alternativet. Rättevisemärkta produkter gäller främst utvecklingsländer och det säger inget om de är ekologiskt producerade.

5 enkla tips på hur du konsumerar hållbart

1. Boende:
Se över din privata energianvändning. Byt till grön el, vilket är enkelt. Det räcker oftast med ett samtal till din elleverantör. Gröna värmelösningar beror på var man bor, centralt i en stad eller på landet, i villa eller lägenhet. Och när det är dags att byta värmesystem välj i första hand fossilfri fjärrvärme eller värmepumpar som matas med grön el. Det finns numera många energieffektiva och gröna lösningar så det är bara att utforska marknaden när det är dags.

Sedan bör man tänka energieffektivt: hur välisolerat är huset, hur energieffektiva är mina vitvaror, har jag LED-lampor? Stänger jag av mina apparater helt eller står de på standby? Hur mycket varmvatten använder jag? Och så vidare.

2. Resande:
Gå och cykla mer, åk kollektivt och tåg. Då får du dessutom mer vardagsmotion. Flyg mer sällan och kortare sträckor. Byt ut arbetsresor mot videokonferenser, då tjänar du massor av tid och pengar. Är det dags att byta bil, välj elbil eller annan miljöbil.

3. Mat:
Köp ekologiska livsmedel, helst KRAV-märkt, och närproducerat så långt det är möjligt och rimligt. Minska på rött kött och öka mängden grönsaker. Köp närproducerat efter säsong. Planera dina inköp så att mindre mat behöver slängas.

4. Shopping:
Det är främst vår konsumtion av kläder och skor som står för en stor andel av miljöpåverkan. Köp tidlös design av hög kvalitet, så håller de längre. Är de dessutom ekologiskt och hållbart producerade är det ännu bättre. Fler och fler butiker säljer numer hållbara kläder, hyr ut vissa kollektioner och återvinner uttjänta kläder. Med klädbytardagar med vänner och bekanta kan du förnya din garderob på ett billigt och hållbart sätt.

5. Användning av kemikalier i hemmet:
Minimera all kemikalieanvändning till ett minimum. Det gäller allt från avfettningsmedel, rengöringsmedel, Roundup till hygienartiklar och tvättmedel. Välj endast produkter som är miljömärkta. Du kommer långt med varmt vatten och muskelkraft och det är endast i undantagsfall som något starkare medel behövs. Här finns många tips på miljövänliga alternativ.

Vill du veta mer om hur man konsumerar hållbart? Läs ett mer ingående inlägg här.

Forskare inom fler och fler discipliner ropar allt högre efter handling och att vi inte kan vänta längre med att ställa om samhället. Låt därför 2017 bli startpunkten för din egen omställning. Du kommer att bli rikligt belönad, en hållbar livsstil är hälsosammare, attraktivare och skapar bättre framtidsutsikter för kommande generationer.

Läs mer:

Aktuellt, Bo & lev hållbart / hållbar livsstil, konsumera hållbart / Permalink / 1

Agenda 2030 – Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17 handlar om att stärka genomförandet av de globala hållbarhetsmålen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Omfattningen och ambitionen i den nya agendan kräver ett extra ordinärt samarbete på global basis. Det kommer att behövas ett stort engagemang av alla länder för att klara genomförandet av agendan. Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer måste alla samverka för att nå målen i 2030-agendan.

Genomförandet av agendan kräver ekonomiska resurser samt kapacitetsuppbyggnad och överföring av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på förmånliga villkor. Offentliga finanser, både inhemska och internationella, samt andra finansieringskällor kommer att ha en avgörande betydelse för resultatet.

Att mobilisera de medel som krävs för att genomföra 2030-agendan bygger på en anda av global solidaritet och fokuserar särskilt på behoven hos de fattigaste och mest sårbara människorna och med deltagande av alla länder, alla berörda parter och alla människor.

Sveriges utmaningar ligger i att konsekvent och konkret klara av att förverkliga en politik som gör att vi uppnår målen i Agenda 2030.

 

Delmål för mål 17

Finansiering

 • Stärka den inhemska förmågan att ta in skatter och andra intäkter. Samt genom internationellt stöd till utvecklingsländerna att göra detsamma.
 • De utvecklade länderna ska fullt ut fullfölja sina åtaganden av offentligt utvecklingsbistånd, där målet är att ge 0,7 procent av BNI till utvecklingsländer och 0,15–0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna. De utvecklade länderna uppmanas att utöka målet till att ge minst 0,20 procent.
 • Mobilisera ytterligare finansiella resurser till utvecklingsländerna från många olika källor.
 • Bistå utvecklingsländerna att uppnå en långsiktigt hållbar skuldsättning.
 • Anta och genomföra investeringsfrämjande regleringar för de minst utvecklade länderna.

Teknologi

 • Stärka nord–syd-samarbetet, syd–syd-samarbetet och det regionala och internationella trepartssamarbetet kring vetenskap, teknik och innovation.
 • Främja utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna med gynnsamma villkor.
 • Senast 2017 fullt ut operationaliserat teknikbanken och mekanismen för kapacitetsuppbyggnad inom vetenskap, teknik och innovation för de minst utvecklade länderna. I synnerhet informations- och kommunikationsteknik.

Kapacitetsuppbyggnad

 • Öka det internationella stödet till utvecklingsländerna att klara genomförandet av nationella planer för att kunna genomföra de 17 målen för hållbar utveckling.

Handel

 • Främja ett universellt, regelbaserat, öppet, icke-diskriminerande och rättvist multilateralt handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen.
 • Avsevärt öka utvecklingsländernas export, i syfte att fördubbla de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten till 2020.
 • Se till att alla de minst utvecklade länderna bereds varaktigt tull- och kvotfritt marknadstillträde, i överensstämmelse med Världshandelsorganisationens beslut.

Systemfrågor

Politisk och institutionell samstämmighet

 • Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen, bland annat genom politisk samordning och samstämmig politik.
 • Föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling.
 • Respektera varje lands politiska handlingsutrymme och ledarskap att fastställa och genomföra politik för fattigdomsutrotning och hållbar utveckling.

Partnerskap mellan flera parter

 • Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser.
 • Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentliga-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället för att främja en hållbar utveckling.

Data, övervakning och ansvarsskyldighet

 • Till 2020 öka stödet till utvecklingsländerna för att öka tillgången på aktuella och tillförlitlig information, uppdelat efter inkomst, kön, ålder, ras, etnicitet, migrationsstatus, funktionsnedsättning, geografisk plats och andra nationellt relevanta aspekter.
 • Till 2030 vidareutveckla befintliga initiativ för att mäta framsteg som görs mot hållbar utveckling, och som kompletterar BNP. Samt stödja uppbyggnad av statistisk kapacitet i utvecklingsländerna.

 

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

 • Officiellt utvecklingsbistånd uppgick till 135,2 miljarder dollar 2014, den högsta nivån som någonsin registrerats.
 • 79 procent av importen från utvecklingsländer till industriländer är tullfritt.
 • Antalet internetanvändare i Afrika har nästan fördubblats de senaste fyra åren.
 • 30 procent av världens ungdomar är digitala infödingar, aktiva online i minst fem år.
 • Men mer fyra miljarder människor använder inte Internet, och 90 procent av dem kommer från utvecklingsländerna

   

Vad kan du och jag göra?
 • Stödja en hållbar utveckling i samhället i sin profession, privat, som förälder och som vän
 • Att som privatperson ställa om sin livsstil att bli långsiktigt hållbar enligt FN:s 17 mål
 
Agenda 2030
 
 
 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 

 

 

Agenda 2030 / Agenda 2030, globalt partnerskap, mål 17 / Permalink / 0
Till top