Detta är FN:s 17 mål för hållbar utveckling – Agenda 2030

 
   Bild: The Global Goals, For Sustainable Development
 
 
Allt fler känner till Agenda 2030, dvs. FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Det är positivt och under 2017 har hållbarhetsmålen blivit allt mer kända både bland allmänheten och bland företagen.
 
FN:s mål för hållbar utveckling ska leda världen i en ny hållbar riktning. Från en ohållbar färdriktning med klimatförändringar, extrema väder, plast i haven och en drastiskt minskad biologisk mångfald. De 17 målen, med 169 delmål, spänner över ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Målet är att skapa en mer rättvis, jämställd och säkrare planet där även framtida generationer kan leva ett bra liv.
 
Världen har bestämt sig. Alla världens länder står bakom FN:s 17 mål i och med det avtal som tecknades i september 2015. Samma år som klimatavtalet tecknades. Målen visar tydligt hur allt hänger ihop, t.ex. hur klimatförändringar är kopplade till fattigdom, tillgång till vatten och biologisk mångfald. Målen ska vägleda länderna att göra prioriteringar, sätta mål och en plan för genomförande. År 2030 ska samtliga mål vara uppnådda.
 
Att inte ställa om i en hållbar riktning skapar enligt vetenskapen miljöförstöring, sociala orättvisor och stora ekonomiska klyftor med oöverskådliga problem för oss människor. Som recession, flyktingströmmar, extrema väder som omöjliggör jordbruk, massutrotning av arter, krig samt brist på mat och vatten. Problemen har heller inga geografiska gränser utan drabbar oss alla. Så att inte ställa om är inget alternativ – det är ett icke-val.
 
Vill du lära mer om FN:s mål för hållbar utveckling?
 
Vill du lära mer om FN:s mål så har du chansen här. Under kategorin "FN:s Agenda 2030" har jag skrivit om alla de enskilda målen. Jag har försökt göra en tydlig översikt om vart och ett av målen, vad de handlar om och vad vi som konsumenter kan göra för att stödja utvecklingen. Målen kommer i omvänd ordning, helt enkelt för att jag började med första målet först. Skrolla ned i kategorin så hitta du dem alla.
 
Du kan säkert hitta många saker som just du kan bidra med. T.ex. genom att köpa grön el och ekologisk mat. Eller att äta mindre kött och det kött du äter bör då vara uppfött på ett hållbart sätt (naturbetat och KRAV-märkt). Vi konsumenter kan visa vad vi vill ha men det stora ansvaret för omställningen ligger på våra politiker och näringslivet. Det är framför allt de senare som bär huvudansvaret för att erbjuda produkter och tjänster som är långsiktigt hållbara.

 
Sverige är bäst på hållbarhetsmålen – men har ändå mycket kvar att göra
 
Ett nytt index har tagits fram för att kunna följa utvecklingen i världen. SDG-index, sustainable development goals index, rankar länderna sins emellan för hur väl de uppfyller målen. 2016 rapporterades indexlistan för första gången och överst på listan låg Sverige. Även i 2017 års rankning ligger Sverige överst på listan och vi hade dessutom förbättrat oss något från förra årets resultat (84,5 jämfört med 85,6). Men, som de konstaterar i rapporten, ligger även de bästa länderna långt ifrån det maximala värdet på 100 poäng, så det finns mycket kvar att göra. Sveriges främsta utmaningar är t.ex. utsläpp av växthusgaser (mål 13) från transportsektorn och vår konsumtion (mål 12). Vi har också utmaningar vad gäller ojämlikhet och inkomstklyftor (mål 5 och mål 10).
 
 
 Läs mer:
 
Agenda 2030 / Agenda 2030, FN:s 17 mål, FN:s mål för hållbar utveckling / Permalink / 0

Agenda 2030 – Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17 handlar om att stärka genomförandet av de globala hållbarhetsmålen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Omfattningen och ambitionen i den nya agendan kräver ett extra ordinärt samarbete på global basis. Det kommer att behövas ett stort engagemang av alla länder för att klara genomförandet av agendan. Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer måste alla samverka för att nå målen i 2030-agendan.

Genomförandet av agendan kräver ekonomiska resurser samt kapacitetsuppbyggnad och överföring av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på förmånliga villkor. Offentliga finanser, både inhemska och internationella, samt andra finansieringskällor kommer att ha en avgörande betydelse för resultatet.

Att mobilisera de medel som krävs för att genomföra 2030-agendan bygger på en anda av global solidaritet och fokuserar särskilt på behoven hos de fattigaste och mest sårbara människorna och med deltagande av alla länder, alla berörda parter och alla människor.

Sveriges utmaningar ligger i att konsekvent och konkret klara av att förverkliga en politik som gör att vi uppnår målen i Agenda 2030.

 

Delmål för mål 17

Finansiering

 • Stärka den inhemska förmågan att ta in skatter och andra intäkter. Samt genom internationellt stöd till utvecklingsländerna att göra detsamma.
 • De utvecklade länderna ska fullt ut fullfölja sina åtaganden av offentligt utvecklingsbistånd, där målet är att ge 0,7 procent av BNI till utvecklingsländer och 0,15–0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna. De utvecklade länderna uppmanas att utöka målet till att ge minst 0,20 procent.
 • Mobilisera ytterligare finansiella resurser till utvecklingsländerna från många olika källor.
 • Bistå utvecklingsländerna att uppnå en långsiktigt hållbar skuldsättning.
 • Anta och genomföra investeringsfrämjande regleringar för de minst utvecklade länderna.

Teknologi

 • Stärka nord–syd-samarbetet, syd–syd-samarbetet och det regionala och internationella trepartssamarbetet kring vetenskap, teknik och innovation.
 • Främja utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna med gynnsamma villkor.
 • Senast 2017 fullt ut operationaliserat teknikbanken och mekanismen för kapacitetsuppbyggnad inom vetenskap, teknik och innovation för de minst utvecklade länderna. I synnerhet informations- och kommunikationsteknik.

Kapacitetsuppbyggnad

 • Öka det internationella stödet till utvecklingsländerna att klara genomförandet av nationella planer för att kunna genomföra de 17 målen för hållbar utveckling.

Handel

 • Främja ett universellt, regelbaserat, öppet, icke-diskriminerande och rättvist multilateralt handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen.
 • Avsevärt öka utvecklingsländernas export, i syfte att fördubbla de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten till 2020.
 • Se till att alla de minst utvecklade länderna bereds varaktigt tull- och kvotfritt marknadstillträde, i överensstämmelse med Världshandelsorganisationens beslut.

Systemfrågor

Politisk och institutionell samstämmighet

 • Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen, bland annat genom politisk samordning och samstämmig politik.
 • Föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling.
 • Respektera varje lands politiska handlingsutrymme och ledarskap att fastställa och genomföra politik för fattigdomsutrotning och hållbar utveckling.

Partnerskap mellan flera parter

 • Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser.
 • Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentliga-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället för att främja en hållbar utveckling.

Data, övervakning och ansvarsskyldighet

 • Till 2020 öka stödet till utvecklingsländerna för att öka tillgången på aktuella och tillförlitlig information, uppdelat efter inkomst, kön, ålder, ras, etnicitet, migrationsstatus, funktionsnedsättning, geografisk plats och andra nationellt relevanta aspekter.
 • Till 2030 vidareutveckla befintliga initiativ för att mäta framsteg som görs mot hållbar utveckling, och som kompletterar BNP. Samt stödja uppbyggnad av statistisk kapacitet i utvecklingsländerna.

 

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

 • Officiellt utvecklingsbistånd uppgick till 135,2 miljarder dollar 2014, den högsta nivån som någonsin registrerats.
 • 79 procent av importen från utvecklingsländer till industriländer är tullfritt.
 • Antalet internetanvändare i Afrika har nästan fördubblats de senaste fyra åren.
 • 30 procent av världens ungdomar är digitala infödingar, aktiva online i minst fem år.
 • Men mer fyra miljarder människor använder inte Internet, och 90 procent av dem kommer från utvecklingsländerna

   

Vad kan du och jag göra?
 • Stödja en hållbar utveckling i samhället i sin profession, privat, som förälder och som vän
 • Att som privatperson ställa om sin livsstil att bli långsiktigt hållbar enligt FN:s 17 mål
 
Agenda 2030
 
 
 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

Agenda 2030 / Agenda 2030, globalt partnerskap, mål 17 / Permalink / 0

Agenda 2030 – Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, starka institutioner

Mål 16 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, där alla har tillgång till rättvisa och effektiva samhällsinstitutioner.
 

Fredliga samhällen med frihet från våld, utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i ett sammanhang präglat av våld, konflikt eller hot om våld.  Alla länder behöver därför en väl fungerande statsförvaltning med ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens principer. De utgör grunden för en god samhällsstyrning och korruptionsbekämpning.

Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa. Alla människor ska också ha möjlighet att utöva inflytande på beslutsfattandet i samhället.

Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot utvecklingen både på individuell nivå och på samhällsnivå. Våld raserar den sociala tilliten i samhället som är grunden för ett samhälles ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. Samhällen fria från alla typer av våld är också en förutsättning för att människor ska kunna fatta fria beslut, och för samhällets utveckling och styrning. Att minska och förebygga våld är en viktig utmaning för 2030-agendan.

Sverige är ett fredligt samhälle och uppfyller många av delmålen. Våra utmaningar ligger i att bekämpa våld, våldsbevakande extremism och att skapa ett inkluderande och demokratiskt samhälle.

Delmål för mål 16
 • Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld i alla samhällen.
 • Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.
 • Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.
 • Till 2030 avsevärt minska de olagliga flödena av kapital och vapen, öka möjligheterna att återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.
 • Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.
 • Bygga upp effektiva och transparenta institutioner.
 • Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.
 • Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning.
 • Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering.
 • Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.
 • Stärka nationella institutioner, där det behövs, bland annat genom internationellt samarbete. Målet är att bygga upp kapacitet på alla nivåer, för att förebygga våld, bekämpa terrorism och brottslighet.
 • Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.

 

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

 • De institutioner som är mest drabbade av korruption är domstolar och polisen.
 • Korruption, mutor, stöld och skatteflykt kostar ungefär 1,26 miljarder dollar för utvecklingsländer per år.
 • I konfliktdrabbade länder var andelen barn som går ut grundskolan endast 50 procent 2011.
   
Vad kan du och jag göra?
 • Stödja en demokratisk och hållbar utveckling i samhället
 • Motverka all typ av våld, korruption och terrorism i samhället.
 • Lära våra barn om demokrati och hållbar utveckling innebär för samhället.
 • Lära våra barn vad våld, korruption och terrorism innebär i ett samhälle.
 
Agenda 2030
 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

Agenda 2030 / Agenda 2030, Mål 16, fredliga, inkluderande samhällen / Permalink / 0
Till top