Ska man sluta äta ekologiska ägg nu?

Återigen kommer larmrapporter om att ekologiska matvaror inte håller måttet. Den här gången är det de ekologiska äggen som är på tapeten. De senaste veckorna har vi fått höra att de innehåller högre halter av det giftiga ämnet dioxin än vad andra oekologiska ägg gör.
 
Egentligen är det här inget nytt problem. Redan 2004 konstaterade Livsmedelsverket att ekologiska ägg hade problem med hög halt av dioxin. Då berodde det på fiskfodret och genom att minska på det sjönk värdena. Men nu har alltså problematiken uppmärksammats på nytt. Än så länge har inga gränsvärden uppnåtts, men i några fall har åtgärdsgränsen nåtts. Vad det beror på är inte helt utrett ännu, men den största boven i dramat verkar än en gång vara fiskmjölet som ekologiska höns får som foder. Och proteiner måste hönsen få i sig för att värpa och må bra. Livsmedelsverket uppmanar därför branschen att snarast utreda och åtgärda problemet.
 
Dioxin är giftigt
 
Dioxin är en giftig förorening som fått stor spridning i miljön. Det lagras i kroppen under hela livet och misstänks kunna påverka immunförsvaret, hormonsystemet, fortplantningen samt orsaka cancer. Risken är störst för foster och spädbarn så därför varnas gravida och ammande mödrar för allt för stora intag av livsmedel som innehåller dioxin.
 
Dioxin kommer främst från förbränning av avfall och från uppvärmning av hushåll.  Dioxin är luftburet och kan transporteras långa sträckor och kommer framför allt från Östeuropa men även svenska förbränningsanläggningar bidrar med utsläpp.
 
Hur kan du minska exponeringen av dioxiner?
 
Dioxiner är fettlösliga och finns främst i feta animaliska livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter. Högst halter finns i fet fisk som strömming och vildfångad lax från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern.
 
Men nu får vi alltså fundera även på de ekologiska äggen. Antingen att äta dem mer sällan, eller att under en period äta vanliga oekologiska ägg. Till dess att producenterna av ekoägg ser till att sänka halterna av dioxin. Eller...?
 
Det jag undrar över är vad de oekologiska hönsen får för foder. Det refereras till biologiska och syntetiska proteiner, och detta foder är tydligen inget man får ge de ekologiskt äggproducerande hönsen. Helt uppenbart är att vi konsumenter vet väldigt lite om hur våra livsmedel produceras och vilka råvaror de använder då de föder upp djur. Det ligger förstås i producenternas intresse att det inte kommer till allmänhetens kännedom, för då skulle konsumenterna utöva sin konsumentkraft ännu kraftfullare än idag. Så att i dagsläget välja mellan ekologiska eller oekologiska ägg är en svår fråga. Jag hållar ändå på de ekologiska, fast med försiktighet tills de fått ned halterna igen.

 

Läs mer:

 

Drick & ät hållbart / dioxin, ekologiska ägg, syntetiska proteiner / Permalink / 1

Agenda 2030 – Mål 5 Jämställdhet

 
Det femte målet i FN:s 17 mål för hållbar utveckling handlar om att uppnå jämställdhet, och att alla kvinnor och flickor har makt att bestämma över sina liv. Enligt Agenda 2030 är jämställdhet en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling i världen. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste upphöra. Och jämställdhet kan bara uppnås då  kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.
 
Mål 5 avser också alla former av våld mot kvinnor och flickor och att det utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Sociala normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor måste därför förändras. Den ojämna arbetsfördelningen mellan könen av obetalt hushållsarbete utgör ett stort hinder för kvinnors och flickors möjlighet att utbilda sig och att delta på arbetsmarknaden och i samhället på samma villkor som pojkar och män.

Delmål för mål 5

 1. Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor.

 2. Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

 3. Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

 4. Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd. Samt främja delat ansvar inom hushållet och familjen.

 5. Säkerställa att kvinnor har lika möjligheter att fullt ut delta och utöva ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

 6. Säkerställa tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen.
 7. Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark, samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning.

 8. Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

 9. Anta och stärka politik och lagstiftning som främjar jämställdhet och ökar kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.

 

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

Ett samhälles välstånd ökar då kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar. Att tillvarata kvinnors förmågor och initiativkraft är en viktig drivkraft för utvecklingen. Fattigdomen minskar och ekonomisk produktivitet och tillväxt ökar när kvinnor deltar i ekonomin och på arbetsmarknaden.

Sverige uppfyller några av delmålen i mål 5, men har en hel del utmaningar i att uppnå jämställdhet och kvinnors  egenmakt.

 • Omkring två tredjedelar av länderna i utvecklingsregioner har uppnått jämlikhet mellan könen i grundskolan
 • I södra Asien, var endast 74 flickor inskrivna i grundskolan för varje 100 pojkar i 1990. År 2012, var inskrivningsförhållandena desamma för flickor som för pojkar.
 • I Afrika söder om Sahara och i västra Asien, stöter flickor fortfarande på hinder för att gå i både grundskolan och gymnasiet.

Vad kan du och jag göra?

 • Främja jämställdheten i din omgivning, både på jobbet och hemma
 • Uppfostra dina bar i jämställdhetens tecken
 • Stödja organisationer som stödjer flickor skolgång
 • Stödja organisationer som arbetar för avskaffande av våld mot kvinnor

 
Agenda 2030

 
 
Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra.
 
Källa: FN och regeringens hemsida.
Illustrationer: FN, Sustainable development goals
 
 
Agenda 2030 / Agenda 2030, FN:s mål för hållbar utveckling, mål 5 / Permalink / 0

Releaseparty!

I går var det dags för vårt releaseparty för boken ”Hållbara affärer”. Vi hade planerat för ett seriöst party med en panel och en moderator, och många människor. Här skulle det firas.

Det roliga var att så mycket föll på plats då vi höll på och arrangerade. Vasakronan, ett av de medverkande företagen i boken, ställde upp med sitt moderna, inspirerande och aktivitetsbaserade huvudkontor för eventet. Och vi lyckades engagera proffsiga Eva Krutmeijer, EKKO AB, som moderator för paneldiskussionen. Panelen, som förutom oss själva, bestod av Fredrik Wirdenius (vd Vasakronan) Cecilia Daun Wennborg (styrelseledamot ICA), Elin Larsson (hållbarhetschef Filippa K) och Mats Andersson (fd. vd på Fjärde AP-fonden). Vi hade köpt in ekologisk dryck och ekologiskt tilltugg, inspirerade av våra medverkande företag som vinproducenten Carpe Diem och Polarbröd. Anmälningarna hade strömmat in och igår eftermiddag klockan 18.00 var vi redo att ta emot 160 gäster.

Programmet inleddes med att Eva Krutmeijer intervjuade oss författare. Vi fick berätta om idén till boken och hur våra vägar hade korsats. Därefter gick vi igenom vår modell för hur man ställer om ett företag, från grunden och på riktigt, för att bli långsiktigt hållbart ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Ambitionen är att få fler företag att ställa om och att modellen ska vara ett konkret stöd i det arbetet.
 
Därefter var det dags för gästerna i panelen att bli utfrågade. Vasakronan inledde med att berätta om sitt hållbarhetsarbete. I början handlade det mycket om energifrågor, eftersom fastighetssektorn står för cirka 40 procent att den totala energiförbrukningen i världen. ”Idag har vi lyckats halvera vår energiförbrukning”, sa Fredrik Widenius. Vilket han fick applåder för från publiken. Idag har man tagit ett mycket bredare grepp och inkluderar sociala frågor. Och hållbarhetsarbetet genomsyra hela affärsmodellen.

Näst i tur var Mats Andersson som berättade om Fjärde AP-fondens arbete med hållbara investeringar. ”Fossila tillgångar är en reell risk för permanent kapitalförlust, och det är viktigt att ha med i riskbedömningen av sin portfölj”, sa Mats. Fjärde AP-fondens arbete med att styra över från fossila tillgångar till förnybara har gett bra utdelning så här fyra år senare. Högre avkastning och mindre risk.

Cecilia Daun Wennborg berättade om ICA:s styrelsearbete och vilken roll hållbarhetsfrågorna har där. ”Hela vår verksamhet är kundstyrd och kraven på ekologisk mat bara ökar. Så för ICA har det varit nödvändigt att ta in frågorna i styrelsearbetet”, sa Cecilia. Nu är ICA också redo att profilera sig mer med hållbarhetsarbete, efter att de säkerställt att de interna processerna är säkrade.

Till sist berättade Elin Larsson på Filippa K hur de arbetar med sina leverantörer och hur de säkerställer hållbarhetsmålen över hela värdekedjan. Här talar Elin hellre om att arbeta i ett ekosystem, ett nätverk av olika aktörer som var och en är experter på sitt område. ”Vi bjuder in till samarbete genom dialog och samtal, och ser om vi kan hitta gemensamma mål. Mycket handlar om att inspirera, lyfta fram det positiva, vara lösningsorienterad. Och att skapa delaktighet”, sa Elin.
 
Eva Krutmeijer sammanfattade deltagarnas framföranden och avslutade paneldiskussionen. Intervjun och diskussionen var något som uppskattades stort av publiken, det fick vi mycket feedback på under kvällen, inte minst Evas sätt att lyfta fram intressanta frågeställningar.
 
Vasakronans lokaler är som gjorda för den här typen av event, trots att det egentligen är en arbetsplats. Vi fick många kommentarer under kvällen som ”här skulle jag vilja arbeta” och ”vilken inspirerande arbetsmiljö”. Det var många människor som alla fick dryck och lite mat i magen. Och inte att förglömma – försäljningen av böcker. Vi hade lite problem med Swish ett tag, men det löste sig och många gick hem med en färsk bok i bagaget. Tack vare alla som ställt upp och hjälpsam personal så blev hela tillställningen ett lyckat arrangemang. Trötta, omtumlade och nöjda med både party och bokförsäljning avslutades kvällen och vi somnade gott så småningom.
 
 
 Foto: Eva Esbo
 
Inlägget publicerades på hemsidan för boken "Hållbara affärer", www.hallbaraaffarer.com, den 19 oktober 2016.
 

 

Aktuellt / bok, hållbara affärer, omställning / Permalink / 1
Till top